velikost textu

V hlavní roli kyslík: návrh a ověření badalské aktivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
V hlavní roli kyslík: návrh a ověření badalské aktivity
Název v angličtině:
Starring - Oxygen: Proposal and Evaluation of an Inquiry Activity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Kuncová
Vedoucí:
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Id práce:
211307
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdraví (N CH-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
badatelsky orientovaná výuka, motivace, senzory, přírodovědné pokusy
Klíčová slova v angličtině:
inquiry-based education, motivation, sensors, natural science experiments
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce je zaměřena na ověření navržené badatelsky orientované aktivity a porovnání její efektivity s tradičně pojatým námětem na experimentální činnost žáků s týmž tématem. V teoretická části práce je pozornost věnována roli experimentální činnosti v českých školách, jejím možnostem, pomůckovému vybavení a obecně badatelsky orientované výuce. Praktická část práce je zaměřena na ověření navržené badatelské aktivity ve srovnání s klasicky pojatou experimentální činností. Klasicky pojatá aktivita byla převzata ze stránek společnosti Vernier, badatelská aktivita vznikla úpravou těchto úloh. Navržená badatelská aktivita se skládá ze dvou logicky propojených úloh. Cílem práce bylo navrhnout a ověřit badatelskou aktivitu založenou na experimentální činnosti a porovnat vnitřní motivace žáků při provádění badatelských a klasicky pojatých aktivit. Žáci pracovali ve skupinách, které vnikly na základě jejich preferencí vybraných témat. Pro porovnání byly skupiny žáků rozděleny na dvě výzkumné poloviny, z nichž každá prováděla danou úlohu jiným přístupem. K hodnocení afektivní oblasti se využíval dotazník vnitřní motivace (IMI) a skupinový rozhovor. Přínos v kognitivní oblasti byl ověřen porovnáním pretestu s posttestem. Výsledky experimentální aktivity se žáky potvrdily, že jejich vnitřní motivace k badatelsky pojaté aktivitě je vyšší než jejich vnitřní motivace ke klasicky pojaté aktivitě. Žáci nabyli více vědomostí z aktivity, u které prostupovali badatelským přístupem. Výsledky jsou pozitivní, experimentální část byla však provedena na malém vzorku žáků, pro přesnější informace by bylo potřeba provést aktivity s větším počtem žáků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on verifying the proposed inquiry-based activity and comparing its effectiveness with a traditionally concieved theme for experimental activity of pupils with the same topic. The theoretical part of the thesis focuses on the role of experimental activities in Czech schools, their options, helpful equipment and generally inquiry-based teaching. The practical part of the thesis is focused on the verification of the proposed research activity in comparison with traditionally concieved experimental activity. The traditionally concieved activity was taken from the website of the company Vernier, the research activity was created by modifying these tasks. The proposed research activity consists of two logically connected tasks. The aim of this thesis was to design and verify research activity based on experimental activities and to compare the internal motivation of pupils in performing research-oriented and clasically concieved activities. The pupils worked in groups that were created based on the pupils' preferred themes. For comparison purposes, the groups were divided into two research halves and each half used a different approach. The Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and group conversation were used to evaluate the affective area. The benefit in the cognitive area was verified by comparing the pretest with the posttest. The results of the experimental activity with the pupils confirmed that their internal motivation for the inquiry-based activity is higher than their internal motivation for the classical activity. The pupils gained more knowledge of the activity they approached in a inquiry-based manner. The results are positive, but the experimental part was performed on a small sample of pupils, more students would need to be involved in order to gather more accurate information.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kuncová 832 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kuncová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kuncová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 152 kB