velikost textu

Slova zastarávající, zastaralá a historismy ve vyučování ČJL v nižších ročnících osmiletého gymnázia (případová studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slova zastarávající, zastaralá a historismy ve vyučování ČJL v nižších ročnících osmiletého gymnázia (případová studie)
Název v angličtině:
Obsolescent and obsolete words and historicisms in the teaching of CLL in lower grades of eight-year grammar school (case study)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dominika Bůžková
Vedoucí:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Šormová
Id práce:
211305
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UCSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slova zastarávající|zastaralá|historismy|jazykové vyučování|porozumění|analýza|kurikulární dokumenty|učebnice|dotazník
Klíčová slova v angličtině:
obsolescent words|obsolete words|historicisms|language teaching|understanding|analysis|system of curricular documents|textbooks|questionnaire
Abstrakt:
Abstrakt V této práci se zabýváme postavením slov zastarávajících, zastaralých a historismů ve vyučování českého jazyka a literatury na nižším stupni jednoho víceletého gymnázia. V teoretické části se zaměřujeme na vrstvy slovní zásoby, zejména na vrstvu slov s časovým příznakem, vysvětlujeme pojmy zastarávající slovo, zastaralé slovo, archaismus a historismus, dále se zaměřujeme na složitý proces porozumění čtenému textu a způsoby, jak čtenáři vyvozují významy neznámých slov. V praktické části analyzujeme metodou podrobného čtení kurikulární dokumenty, učebnice a čítanky užívané na nižším stupni víceletých gymnázií a popisujeme, jakým způsobem reflektují námi zkoumanou vrstvu slovní zásoby. Na základě výsledků z dotazníkového šetření dále analyzujeme znalost žáků, jejich postoj k těmto slovům a vliv výskytu těchto slov na jejich četbu a porozumění.
Abstract v angličtině:
Abstract In this work we deal with the position of obsolescent words, obsolete words and historicisms in the teaching of the Czech language and literature at the lower level of a one-year grammar school. We focus on layers of vocabulary, especially on the layer of time-tagged words, we explain the terms obsolescent word, obsolete word, archaism and historicisms in the theoretical part. We also focus on the reading comprehension process. We describe the ways in which readers deduce the meaning of unknown words. We analyse the system of curricular documents, textbooks and readers used at the lower grades of eight-year grammar school by the method of detailed reading in the practical part. Based on the results of the questionnaire survey, we also analyse the knowledge of pupils, their attitude to these words and the influence of the occurrence of these words on their reading and understanding.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Bůžková 1.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Dominika Bůžková 234 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Bůžková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Bůžková 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 496 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Šormová 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB