velikost textu

Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení
Název v angličtině:
Christian motives in poetics of a novel Resurrection from Leo Tolstoy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Larysa Bojková
Vedoucí:
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Oponent:
PaedDr. Antonín Hlaváček
Id práce:
211303
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ruská literatura, 19. století, Tolstoj, křesťanství, pravoslaví, evangelium, vzkříšení
Klíčová slova v angličtině:
Russian literature, 19th century, Tolstoy, Christianity, Orthodox Christianity, gospel, resurrection
Abstrakt:
Resumé Tématem bakalářské práce jsou křesťanské motivy v poetice románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení. Cílem práce bylo sledovat přístup autora ke křesťanskému učení v románu. První část práce se věnuje historii pravoslavné církve v Rusku, jejím dogmatům a tradicím. Dále se zabývá pojetím křesťanského učení Tolstého a z něj vyplývající idey „neprotivení se zlu násilím“. Další část práce se věnuje románu Vzkříšení. Zkoumá, jak jsou hlavní ideová východiska v románu vyjádřena. Analýza textu odráží autorův negativní pohled na soudní systém. Lev Nikolajevič Tolstoj odsuzuje jeho nemorálnost a neefektivnost. Mluví o tom, že má soudní systém rozsáhlé negativní účinky na soudce, advokáty i všechny ostatní účastníky soudních řízení a osob součinných při výkonu trestů. Zákon není podle mínění Tolstého schopen spravedlivě potrestat zločince. Život odsouzených v nápravných zařízeních zcela znemožňuje nápravu. Rozřešení tohoto morálního a sociálního problému je spojeno s myšlenkami obsaženými v Matoušově evangeliu, což je také obsaženo v závěru románu. Dalším cílem práce byla analýza duchovního a morálního vývoje hlavních postav. U Maslovové i Něchljudova byl zjištěn dobrý duchovní stav do společně strávené noci. Poté lze u Maslovové pozorovat prudký obrat k nemorálnímu způsobu života. V Něchljudovově případě měla zvláště silný demoralizující vliv vojenská služba. Duchovní degradace hrdinů je ukončena po jejich opětovném setkání. Obnova duchovního života probíhá u obou, ale různým způsobem. Obě hlavní postavy se postupně vrací k lásce k bližním a touze po morálním životě. Oba znovu začínají duchovně žít a jsou vzkříšeni k novému životu. Maslovová k životu plnému lásky a vysokých morálních standardů po boku Simonsona, Něchljudov k životu podle Písma a k boji za nenásilí a bratrskou lásku mezi lidmi.
Abstract v angličtině:
Резюме Темой бакалаврской работы являются христианские мотивы в поэтике романа Льва Николаевича Толстого Воскресение. Целью работы было исследовать в романе подход автора к христанскому учению. Первая часть работы посвящена истории православной церкви в России, ее догматам и традициям. Далее исследовалась концепция христианского учения Толстого и из нее исходящая идея «непротивления злу насилием». Следующая часть работы посвящена роману Воскресение. Исследовалось, какие основные идейные основы выражены в романе. Анализ текста отражает негативный взгляд автора на судебную систему. Лев Николаевич Толстой обличает ее аморальность и неэффективность. Он говорит о том, что судебная система негативно влияет на судей, адвокатов и всех остальных участников судебных разбирательств, а также людей, участвующих в исполнении приговоров. Закон, по мнению Толстого, не способен справедливо наказать преступников. Жизнь заключенных в исправительных учреждениях полностью лишает их возможности исправиться. Решение этой моральной и социальной проблемы связано с мыслями содержащимися в Евангелии от Матфея и они также содержатся в заключении романа. Следующей целью работы был анализ духовного и морального развития образов главных героев. У Масловой и у Нехлюдова было хорошее духовное состояние до совместно проведенной ночи. После этого у Масловой наблюдаем резкий поворот к безнравственности. В случае Нехлюдова особенно сильное развратное влияние оказала на него военная служба. Духовная деградация обоих героев прекращается после их вторичной встречи. Обновление духовной жизни у героев происходит но по-разному. Оба героя постепенно возвращаются к любви к ближним и жажде моральной жизни. Они вновь начинают жить духовно и воскресают для новой жизни. Маслова для жизни полной любви и высоких моральных стандартов рядом с Симонсоном, Нехлюдов к жизни по Писанию и для борьбы за непротивление и братскую любовь среди людей.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Larysa Bojková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Larysa Bojková 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Larysa Bojková 419 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Antonín Hlaváček 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 152 kB