velikost textu

Ženský svět v řecko-římském helénistickém období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženský svět v řecko-římském helénistickém období
Název v angličtině:
Women´s world in Greek and Roman Hellenistic Times
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Křeválková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Oponent:
Mgr. Robert Skopek
Id práce:
211285
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ženy - Řecko - Řím - Egypt - helénismus
Klíčová slova v angličtině:
women - Greece - Rome - Egypt - Hellenism
Abstrakt:
ANOTACE Záměrem této bakalářské práce je porovnat postavení ženy ve starověkých civilizacích, konkrétně v Řecku, Římě a Egyptě. Sleduji zde období od počátku helénismu až do sjednocení výše jmenovaných oblastí pod správu Římské říše. Soustředím se na společenský a intimní život žen, jejich sociální role v průběhu života, snažím se zjistit, jaká měly práva a povinnosti. Tyto poznatky navzájem komparuji.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The aim of the bachelor thesis is comparison of position of women in Ancient civilizations, especially in Greek, Rome and Egypt. It follows the period from the beginning of the Hellenism until the unification of mentioned civilizations under the administration of the Imperium Romanum. It focuses on a social and intimate women’s life, their social role during their life and which rights and obligations did they have. Thereafter these aspects are compared in the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Křeválková 772 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Křeválková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Křeválková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Skopek 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB