velikost textu

Role asistenčního psa u osob s poruchou autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role asistenčního psa u osob s poruchou autistického spektra
Název v angličtině:
Role of a service dog for people with autism spectrum disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Cihlářová
Vedoucí:
Mgr. Jana Jamrichová, DiS.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
211284
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy autistického spektra, asistenční pes, canisterapie, socializace
Klíčová slova v angličtině:
Autism spectrum disorder, asistention dog, canistherapy, socialization
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá rolí asistenčního psa u osob s poruchou autistického spektra a jeho přínosem. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má pes na socializaci dětí s PAS a to v rámci školy, při zájmových činnostech a jaký vliv má na fungování v rámci celé společnosti. Práce shrnuje názory sociálních pracovníků a rodičů, kteří mohou vzhledem k vlastním zkušenostem zhodnotit komplexně přínos asistenčního psa pru tuto klientskou skupinu. Práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu poruchy autistického spektra, etiologii, klasifikaci, diagnostice, oblasti rozvoje sociálních dovedností a socializace u osob s poruchami autistického spektra. Dále se věnuje tématice asistenčních psů, canisterapie, výcviku a výběru psa, organizacím, které se této skupině klientů věnují. Popisuje podrobněji činnost jedné vybrané organizace tak, aby v komplexním pohledu zachytila proces, jakým způsobem může fungovat asistenční pes a jeho výcvik u osob s PAS. Výzkumná část vymezuje cíl výzkumu, kterým je zjistit roli asistenčních psů na socializaci u osob s poruchami autistického spektra. Dále popisuje výzkumné otázky, kterými jsou: Jak přispívá asistenční pes k socializaci dítěte s PAS ve společnosti? Jak přispívá asistenční pes k socializaci dítěte s PAS ve škole? Jak přispívá asistenční pes k socializaci dítěte s PAS v rámci zájmové činnosti? V práci jsou popsány taktéž metody, sběr dat a analýzy. Diplomová práce využívá kvalitativní výzkumné šetření, které zjišťuje metodou polostrukturovaných rozhovorů stávající přínos asistenčních psů u dětí s PAS. Celkem 6 respondentů reflektuje veškeré dosavadní výhody, které asistenční pes a to nejen vzhledem k socializaci, ale také v rámci rozvoje celé osobnosti, dětem s autismem přináší. KLÍČOVÁ SLOVA poruchy autistického spektra; asistenční pes; canisterapie; socializace;
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is dealing with the role of the service dog with autism spectrum disorder and its benefit. The aim of this thesis is to determine the influence of a dog on socialization in children with ASD within school, leisure activities and to determine its influence within the whole society. The thesis summarizes the opinions of social workers and parents, who can, considering their own experience, evaluate comprehensively the benefit of the service dog for this client group. The thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part deals with the defining the autism spectrum disorder, etiology, classification, diagnostics, areas of development of social skills and socialization in people with ASD. Further it deals with the topic of service dogs, canistherapy, training and selection of a dog, organizations that help this particular group of clients. It describes in detail the activities of one chosen organisation, so that it comprehensively captures the process in which the service dog can function and its training in the people with ASD. The research part defines the aim of the research, which is to find out the role of the service dogs on socialisation in the people with ASD. Furthermore it describes the research questions which are: How does the assistance dog contribute to socializing a child with ASD in society? How does the assistance dog contribute to socializing a child with ASD at school? How does the assistance dog contribute to socializing a child with ASD as part of a hobby? Methods, collection of data and analysis are also described in this thesis. It deals with qualitative research that determines current benefit of service dogs in children with ASD by the use of semi-structured interviews. Six respondents reflect all existing benefits that the service dog brings and not only with socialization, but also in terms of development of the whole personality in children with ASD. KEYWORDS Autism spectrum disorder, asistention dog, canistherapy, socialization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Cihlářová 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Cihlářová 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Cihlářová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Jamrichová, DiS. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 154 kB