text size

Metodické přístupy k výuce improviazace na základních uměleckých školách

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Metodické přístupy k výuce improviazace na základních uměleckých školách
Titile (in english):
Methodological approaches to teaching improvisation at primary art school.
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Věra Matulíková
Supervisor:
MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.
Opponent:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Thesis Id:
211280
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language — Music (N ČJ-HV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
improvizace, strach z improvizace, význam improvizace, hudební rozvoj, metodika improvizace
Keywords:
improvisation, fear of improvisation, meaning of improvisation, musical development, methodology of improvisation
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato práce se zabývá výukou improvizace na základních uměleckých školách. Popisuje přínos a význam improvizace v životě žáka, v jeho hudebním rozvoji. Cílem práce je zaměření na praktické aspekty klavírní výuky, a to z pohledu žáka (jeho hudebních potřeb, obtíží), tak i z pohledu učitele. Práce vyvrací názor, že improvizace je podmíněna speciálním, individuálním nadáním, ale zdůrazňuje, že vhodným přístupem a metodikou lze improvizaci rozvíjet u každého žáka. Práce se zabývá také některými z možných obtíží při učení hře na klavír, a těmi jsou stres a tréma u klavíru a notová dyslexie. Oba tyto jevy propojuje s dovedností improvizovat a ukazuje, jak může improvizace pozitivně působit na tyto učební obtíže. Dalším cílem této práce je zmapovat současný stav výuky improvizace na našich základních uměleckých školách. Za tímto účelem vznikl dotazník oslovující učitele napříč celou Českou republikou. Cílem dotazníku bylo zjistit stav výuky improvizace na základních uměleckých školách, obsah výuky improvizace, individuální časovou dotaci této výuky a materiály používané k výuce improvizace. Práce seznamuje čtenáře s výsledky průzkumu. Z průzkumu vyplývá celkově nízká priorita věnovat se ve výuce improvizaci. Z hlediska výuky improvizace se učitelé zaměřují většinou na tvorbu doprovodů písní. Naším cílem je také motivovat učitele (i žáky) k větší kreativitě, proto práce představuje některé metodické přístupy k výuce improvizace, které by mohly být pro učitele inspirací.
Abstract:
ABSTRACT This work deals with the teaching of improvisation in basic art schools. It describes the contribution and signifikance of improvisation in the pupil’s life, in his musical development. The aim of this work is to focus on the practical aspects of piano teaching, both from the pupil’s point of view (pupil‘s musical needs, difficulties) and from the teacher’s point of view. The work refutes the opinion that improvisation is conditioned by special, individual talent, but emphasizes that a suitable approach and methodology can develop improvisation in each student. The work also deals with some of the possible difficulties in learning to play the piano, and these are stress and tremor and musical dyslexia. Work connects both of these phenomena with the ability to improvise and shows how improvisation can have a positive effect on these learning difficulties. Another goal of this work is to map the current state of teaching improvisation in our basic art schools. For this purpose, a questionnaire was created addressing teachers throughout the Czech Republic. The aim of the questionnaire was to find out the state of teaching improvisation at basic art schools, the content of teaching improvisation, the individual time allowance of this teaching and the materials used to teach improvisation. The work acquaints the reader with the results of the survey. The survey shows an overall low priority to focus on improvisation in teaching. From the point of view of teaching improvisation, teachers mostly focus on creating song accompaniments. Our goal is also to motivate teachers (and students) to be more creative, so the work presents some methodological approaches to teaching improvisation, which could be an inspiration for teachers.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Věra Matulíková 1.64 MB
Download Abstract in czech Bc. Věra Matulíková 173 kB
Download Abstract in english Bc. Věra Matulíková 177 kB
Download Supervisor's review MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D. 310 kB
Download Opponent's review doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 269 kB
Download Defence's report prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 154 kB