velikost textu

Krajina a prostor v díle Mistra Litoměřického oltáře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krajina a prostor v díle Mistra Litoměřického oltáře
Název v angličtině:
Landscape and space in the work of the Master of the Litomerice Altar
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Šindlář
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Id práce:
211261
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mistr Litoměřického oltáře, Litoměřický oltář, Strahovský triptych, Svatováclavská kaple, krajina, obrazový prostor, malířství
Klíčová slova v angličtině:
Master of the Litoměřice altarpiece, Litoměřice altarpiece, Strahov triptych, Saint Wenceslaus chapel, landscape, image space, painting
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se budu zabývat utvářením prostoru a krajiny v obrazech Mistra Litoměřického oltáře, který je důležitým mezníkem českého malířství. To je velmi patrné, kromě figurální složky, také v jeho utváření obrazového prostoru a krajiny. Na tuto skutečnost již výrazně poukázali všichni dosavadní badatelé. Krajinná složka s budováním prostoru v obraze úzce souvisí, proto se pokusím o této problematice u Litoměřického mistra pojednat komplexněji. Na úvod shrnu na základě studia dostupného díla Mistra a odborné literatury dosavadní bádání. Pro uvedení do dobového kontextu se pokusím velmi stručně načrtnout problematiku krajinné složky v českém malířství v období předcházejícím působení Litoměřického mistra. Hlavním obsahem mé práce bude rozbor utváření krajiny a prostoru v jednotlivých dílech Mistra Litoměřického oltáře z hlediska jeho možných východisek, a také z hlediska jeho způsobů a prostředků výstavby obrazového prostoru. Vzhledem k tomu, že se práce bude věnovat aspektům, které primárně souvisejí s formální stránkou díla, bude využíváno především přístupů formálních a komparačních, přihlédnuto bude taky k technické a technologické stránce.
Abstract v angličtině:
My bachelor thesis will be devoted to formativ of space and landscape in the paintings of the Master of the Litoměřice Altar, an important landmark in the history of Czech painting. This is very clear not just in the figural komponent but also in his approach to space and landscape formation. All existing researchers have pointed it out. The landscape component of the image is closely related to its space construction, for this reason I will discuss this matter in the Master of the Litoměřice Altarpiece more complexly. The prerequisite is the study of the Master’s available paintings, art-historical literature, and a summary of previous research in the first part. To put it in the context of the period, a brief excursion into landscape component in the Czech painting preceding the Master of the Litoměřice Altar will follow. The main content of my work will be an analysis of landscape and space in the variol works of the Master of the Litoměřice Altar from the point of view of his possible origins as well as his ways and means of space construction. As the thesis will deal with aspects primarily related to the formal side of the work, mainly formal and comparative approaches will be applied. Also the technical and technological aspects will be taken into account.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Šindlář 17.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Šindlář 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Šindlář 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB