velikost textu

Práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě
Název v angličtině:
Rights of passengers in international air transport
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Patrik Chrást
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
211248
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
letecká doprava, práva cestujících, náhrada škody
Klíčová slova v angličtině:
air transport, rights of passengers, compensation of damages
Abstrakt:
Název diplomové práce a abstrakt v českém jazyce, klíčová slova Název diplomové práce: Práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě Abstrakt Počet přepravených cestujících prostřednictvím letecké dopravy každoročně stoupá a úměrně s tím roste i počet nepravidelností, které mohou plány cestujících významně narušit. Je na místě, aby bylo o cestující v takových případech náležitě postaráno, popř. aby se na základě platných právních instrumentů domohli náhrady škody, která jim byla v důsledku nepravidelnosti způsobena. Prostřednictvím analýzy nejdůležitějších právních předpisů na úrovni mezinárodního práva soukromého a práva evropského si autor klade za cíl poukázat na části těchto předpisů, které představují v praxi aplikační problém, nejsou zcela jednoznačná, jejich výklad není rovněž jednotný, potažmo jsou ve vzájemném konfliktu a získané poznatky uplatnit v závěrečné části, kde autor navrhuje několik změn v pojetí základního nařízení na úrovni evropského práva, které upravuje práva cestujících. Pro dosažení uvedeného cíle autor využívá kromě odborné literatury a celé řady odborných článků také širokou škálu soudních rozhodnutí, zejména rozsudky Soudního dvora Evropské unie, a vlastní zkušenosti získané výkonem zaměstnání v letecké společnosti. V prvé části autor stručně vykládá historický kontext vývoje právní úpravy civilního letectví, kterou následně dává do kontextu mezinárodního práva soukromého. Stěžejní částí prvé kapitoly je rozbor příslušných ustanovení Montrealské úmluvy, která poskytují ochranu cestujícím v situacích spadající do oblasti její působnosti. Prostřednictvím rozhodnutí ex parte IATA a otázky slučitelnosti Montrealské úmluvy s Nařízením č. 261/2004 autor plynule přechází na výklad práv cestujících dle tohoto nařízení. Zejména v této části autor uplatňuje nabyté zkušenosti prací u leteckého dopravce, když na tuto problematiku nahlíží spíše optikou samotných dopravců. K systému vytvořeném Nařízením č. 261/2004 se tak autor staví vysoce kriticky a v poslední části diplomové práce představuje několik návrhů, které by měly přispět k nápravě zjevných nedostatků a skutečného vybalancování zájmů cestujících a leteckých dopravců. Jako nejvhodnější variantu řešení nastalé nerovnováhy vidí autor v přijetí zcela nového právního předpisu namísto pouhé úpravy stávajícího nařízení. Klíčová slova: letecká doprava, práva cestujících, náhrada škody
Abstract v angličtině:
Název diplomové práce a abstrakt v anglickém jazyce, klíčová slova Title of the thesis: Rights of passengers in international air transport Abstract The number of passengers carried by international air transport grows steadily every year and thus also the number of irregularities which may disrupt passengers’ travel plans increases accordingly. It is important that in such cases passengers are appropriately looked after and that they may, in accordance with valid instruments of law, seek compensation for damages incurred as a result of such irregularities. By means of analysis of select significant legal instruments of private international law and European law the author aims to point out parts of these regulations that present difficulties when they are to be applied, their meaning is not unambiguous, the interpretation is not uniformed, or the regulations are incompatible with one another. The author then avails of this analysis to propose certain amendments to the existing legislation on air passenger rights in the last chapter of the thesis. In order to achieve the set goal, the author utilizes information not only from academic literature and specialized publications, but also from wide variety of case law, in particular judgements of the Court of Justice of the European Union. Author’s own professional experience is also utilized. The first chapter opens with brief introduction to the evolution of the regulation of civil aviation in general which is then put in context of international private law. Crucial part of the first chapter is dedicated to analysis of relevant provisions of the Montreal Convention which provides for protection of passengers in situations falling within its scope. Through the ex parte IATA judgement and the issue of compatibility of the Montreal Convention and the Regulation (EC) 261/2004 the author moves on to the analysis of passenger’s rights arising out of the aforementioned EU Regulation. The second chapter explores legal framework established by the Regulation (EC) 261/2004 which is viewed with certain degree of criticism utilizing also author’s practical experience from the perspective of an air carrier. The final chapter focuses on European air passenger rights future outlook, reviews certain aspects of amendments to the Regulation tabled by EU institutions and offers author’s proposals aiming to resolve certain deficiencies of existing legislation in order to achieve balance between the interests of passengers and those of air carriers. The preferred solution of the current disbalance is seen in the adoption of an entirely new legal instrument. Key words: air transport, rights of passengers, compensation of damages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patrik Chrást 841 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patrik Chrást 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patrik Chrást 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 152 kB