velikost textu

A Potential Neuroprotective Action of Ghrelin on Dopaminergic Neurons Transplanted into the 6-hydroxydopamine Lesioned Rat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A Potential Neuroprotective Action of Ghrelin on Dopaminergic Neurons Transplanted into the 6-hydroxydopamine Lesioned Rat
Název v češtině:
Potencionální neuroprotektivní účinek ghrelinu na dopaminergní neurony transplantované potkanům s 6-OHDA lézemi
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristýna Dušková
Vedoucí:
Mgr. Petra Fikrová, Ph.D.
Oponent:
Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc.
Id práce:
211244
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Parkinsonova nemoc je chronické degenerativní onemocnění, které je charakterizováno úbytkem dopaminu v nigrostriátové dráze v mozku. Jednou z alternativních terapií je transplantace tkáně z embryonálního centrálního mesencephala do postiženého místa, ale v současné době bohužel štěpy nepřežívají celý proces transplantace v uspokojivé míře. Hormon ghrelin, který má neuroprotektivní vlastnosti, může být potencionální doplňkovou post-transplantační terapií s cílem zvýšit počet živých buněk ve štěpu. Cíl této práce bylo objasnit přítomnost receptorů pro ghrelin v embryonální tkáni použité při transplantaci a vyhodnotit chování u potkanů po transplantaci. Imunocytochemie byla zaměřena na receptor pro ghrelin, na enzym ghrelin-O- acetyltransferázu a tyrozin hydroxylázu a na markery neurálních a kmenových buněk v suspenzi embryonálního ventrálního mesencephala. V další části mé práce bylo 50 potkanů rasy Sprauge-Dawley, kterým byla provedena unilaterální léze použitím 6- hydroxydopaminu, náhodně rozděleno do pěti skupin. Ve skupině A byla pouze netransplantovaná zvířata, ostatní skupiny podstoupily transplantaci embryonálního ventrálního mesencephala a různou podpůrnou léčbu (agonisté ghrelinu, nízké dávky ghrelinu, vysoké dávky ghrelinu a fyziologický roztok). Chování jednotlivých zvířat bylo posuzováno pomocí motorických testů provedených před transplantací a po 4, 6 a 8 týdnech po transplantaci. Imunohistochemie byla provedena pro tyrozin hydroxylázu, která koreluje s obsahem dopaminergních neuronů v mozku. V mé práci byla objasněna přítomnost receptoru pro ghrelin a dalších důležitých cílů v tkáni embryonálního ventrálního mesencephala. Testy chování potvrdily signifikantní efekt transplantací na mozek s lézemi. Bylo pozorováno výrazné zlepšení transplantovaných skupin oproti skupině netransplantované, nicméně transplantované skupiny nevykazovaly mezi sebou žádný výrazný rozdíl.
Abstract v angličtině:
Abstract Parkinson´s disease is a neurodegenerative chronic disorder which is characterised by loss of dopamine in nigrostriatal pathway in the brain. One of the alternative therapies is transplantation of embryonic ventral mesencephalon tissue to the affected brain area but currently grafted cells do not survive the transplantation process very well. Ghrelin, which has neuroprotective properties could be a potential additional treatment after transplantation with the intention of increasing the number of live cells in the graft. The aim of this study was to elucidate a presence of ghrelin receptor in embryonic ventral mesencephalon used in transplantation and assess behavior of rats after transplantation. Immunocytochemistry was performed for ghrelin receptor, ghrelin-O-acetyl transferase, tyrosine hydroxylase and for neural and stem cell markers in embryonic ventral mesencephalon suspension. 50 Sprague-Dawley rats with 6-hydroxy- dopamine lesions were split into five groups; Group A was non-transplanted group, other groups underwent transplantation of embryonic ventral mesencephalon and received diverse treatments (ghrelin agonist, low doses of ghrelin, high doses of ghrelin or saline1). Behavior of all animals was assessed by motor tests pre- transplantation and 4 weeks, 6 week and 8 weeks after transplantation. Immunohistochemistry was performed for tyrosine hydroxylase which correlates with number of dopaminergic neurons in brain. The presence of ghrelin receptors and other required targets was elucidated in embryonic ventral mesencephalon suspension. Behavioral tests confirmed that the transplantation had significant effects on the lesioned rat brain. A considerable 1 sterile solution of sodium chloride in water (9g per liter) when it is to be placed parenterally improvement was observed in transplanted groups compare with non- transplanted group but any noticeable contrast within transplanted groups wasn´t noted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Dušková 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Dušková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Dušková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Fikrová, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 93 kB