velikost textu

Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik
Název v angličtině:
Measurement of dissociation constants of potential antituberculotics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Miroslav Suchý
Vedoucí:
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Oponent:
PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
Id práce:
211234
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
12. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Miroslav Suchý Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název rigorózní práce: Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik Rigorózní práce se zabývá měřením disociačních konstant u látek, které byly nově syntetizovány na katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Předpokládá se, že tyto látky by mohly sloužit k léčbě tuberkulózy.[1] Měření bylo prováděno metodou potenciometrickou a metodou spektrofotometrickou. Shoda mezi výsledky obou metod je většinou velmi dobrá. Nově syntetizovaná léčiva vycházejí ze struktury pyrazinamidu a naměřené hodnoty disociačních konstant mají sloužit jako doplňkové informace při dalším výzkumu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Miroslav Suchy Consultant: Ing. Vladimir Kubicek, CSc. Title of Thesis: Measurement of dissociation constants of potential antituberculotics This rigorous thesis deals with the measurement of dissociation constants substances newly synthesized at the Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis of the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Kralove. It is assumed that these substances could serve to treat tuberculosis disease.[1] The measurement was performed by potentiometric and spectrophotometric method. The match between the results of both methods is usually very good. Newly synthesized drugs are based on the structure of pyrazinamide and the measured values of dissociation constants should serve as supplementary information in further research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Suchý 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Suchý 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Suchý 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB