velikost textu

Hedging with interest rate derivatives: Estimation of hedge ratio & hedging effectiveness

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hedging with interest rate derivatives: Estimation of hedge ratio & hedging effectiveness
Název v češtině:
Hedging s úrokovými deriváty: Estimace hedgingového poměru & hedgingová efektivita
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marika Němcová
Vedoucí:
PhDr. Petr Gapko
Oponent:
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Id práce:
211223
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hedgingová strategie, hedgingový poměr, hedgingová efektivita, úrokové termínové kontrakty, dluhopisové portfolio, německý dluhopisový trh
Klíčová slova v angličtině:
hedging strategy, hedge ratio, hedging effectiveness, interest rate futures, bond portfolio, German bond market
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá efektivitou několika konkrétních hedgingových strategií a zkoumá, zda pokročilé ekonometrické modely přispívají k nižšímu riziku portfolia a nabízejí výhody oproti jednoduchým konstantním metodám. Práce se zaměřuje na německý dluhopisový trh, přičemž termínové kontrakty Euro-Bund a Euro-Bobl, které jsou obchodovány na Eurexu, jsou použity k určení nejvhodnější hedgingové strategie k zajištění dluhopisového portfolia. Hedgingový poměr je odhadnutý pomocí modelů OLS, VAR, VECM a GARCH a také podle přístupu založeného na duraci dluhopisu. Efektivita strategie je následně měřěna pomocí procentuálního snížení variance výnosů portfolia oproti nezajištěnému dluhopisu, přičemž se také bere v úvahu výše výnosu. Analýza ukázala, že hedgingové strategie jsou téměř ve všech případech účinné v minimalizaci rizika, i když se míra redukce variance liší. Metoda využívající duraci dluhopisu snižuje varianci až o 99%, přičemž většinou vede k nízkým nebo negativním výnosům. V porovnání s konstantními metodami omezuje varianci nejméně časově variabilní hedgingový poměr odhadnutý pomocí modelu GARCH. Na druhou stranu ve většině případů přináší jeden z nejvyšších výnosů při redukci variance nejméně 65%. Zatímco dynamická strategie nepřekonala konstantní hedgingové strategie z hlediska rizika, volba hedgingového poměru nakonec závisí na averzi investora vůči riziku a potenciálních nákladech na změny vyvážení portfolia při použití dynamického přístupu. JEL klasifikace C13, C22, G11, G23 Klíčová slova hedgingová strategie, hedgingový poměr, hedgingová efektivita, úrokové termínové kontrakty, dluhopisové portfolio, německý dluhopisový trh E-mail autora marika.ruberry@gmail.com E-mail vedoucího práce petr.gapko@seznam.cz
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis investigates the effectiveness of several hedging strategies and inspects whether advanced econometric models contribute to lower portfolio risk and offer advantages over simple constant hedges. Focused on the German bond market, Euro-Bund and Euro-Bobl futures traded at Eurex are employed to determine which hedging strategy performs best in the fixed-income framework. The hedge ratio is estimated with the OLS, VAR, VECM, and GARCH models, as well as with the duration-based approach. The hedging effectiveness is subsequently measured in terms of percentage variance reduction of a portfolio’s returns relative to an unhedged bond, while also considering risk-return trade-off. The analysis showed that the hedging strategies are, in almost all cases, effective in risk minimization though the degree of variance reduction does differ. The duration method decreases the variance by as much as 99% while mostly resulting in low or negative returns. Relative to other constant strategies, the time-varying hedge ratio, estimated by the GARCH, limits the variance least, nonetheless, mostly it provided a variance reduction of at least 65% while also delivering one of the highest returns. Whereas the dynamic strategy did not outperform constant hedges in terms of risk protection, the choice of hedge ratio eventually depends on an investor’s risk appetite and potential costs of portfolio rebalancing when employing a dynamic approach. JEL Classification C13, C22, G11, G23 Keywords hedging strategy, hedge ratio, hedging ef- fectiveness, interest rate futures, bond port- folio, German bond market Author’s e-mail marika.ruberry@gmail.com Supervisor’s e-mail petr.gapko@seznam.cz 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marika Němcová 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marika Němcová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marika Němcová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Gapko 4.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB