velikost textu

Způsoby skončení služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby skončení služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů ČR
Název v angličtině:
Termination the service relationship of members of security bodies of the Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Alžběta Šabršulová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
211222
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
služební poměr, bezpečnostní sbory, skončení služebního poměru
Klíčová slova v angličtině:
service relationship, security bodies, termination the service relationship
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá způsoby skončení služebního poměru bezpečnostních sborů v České republice. Práce se soustředí na problematiku institutu propuštění příslušníka ze služebního poměru, a s tím spojené rozhodnutí služebního funkcionáře podle vlastního uvážení. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole je obecně nastíněna problematika služebního poměru, a klade si za cíl zdůraznit nedostatečnou úpravu způsobů skončení služebního poměru Následující kapitola pojednává o základních složkách služebního poměru, jako je právní vývoj služebního poměru ozbrojených sil v České republice, vznik služebního poměr, podmínky vzniku služebního poměru, jeho následné změny a práva a povinnosti účastníků tohoto pracovněprávního vztahu. Další kapitola se dá považovat za nosnou část práce, jenž popisuje všechny způsoby skončení služebního poměru umožňující zákonem o služebním poměru. Nejvíce se tato kapitola soustřeďuje na způsob skončení propuštění, neboť z praxe vychází jako nejproblematičtější a nejčastěji dochází k jeho přezkoumání a následně zrušení soudním systémem České republiky. Sama kapitola zmiňuje dva důležité případy z policejní praxe, které reflektuje unáhlené rozhodnutí služebního funkcionáře, a dlouhé průtahy v řízeních. Čtvrtá kapitola je věnována popisu pracovního poměru a jeho způsobů skončení. Dále se zabývá porovnání služebního poměru s pracovněprávním poměrem, a snaží se charakterizovat základní rozdíly mezi těmito pracovněprávními vztahy. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky včetně zamyšlení nad možným řešením nedokonalostí zjištěných při popisu způsobů skončení služebního poměru příslušník bezpečnostních sborů. Dále závěr odpovídá na otázku, z jakého důvodu dochází k neuváženému rozhodnutí služebních funkcionářů ovlivňující práva příslušníků bezpečnostního sboru. Klíčová slova: služební poměr, bezpečnostní sbory, skončení služebního poměru
Abstract v angličtině:
Termination service reletionship of members of security bodies Czech republic Abstract This master thesis deals with the ways of terminating the service of the security corps in the Czech Republic. The work concentrates on the issue of the dismissal of a member of the service and the related decision of the service official at his own discretion. The work itself is divided into five chapters. The introductory chapter outlines the issue of employment in generally and the aim is to emphasize the inadequate regulation of the termination of service The following chapter deals with the basic components of the service relationship, such as the legal development of the service of the armed forces in the Czech Republic, the establishment of the employment relationship, conditions of relationship, its subsequent changes and the rights and obligations of the participants in this employment relationship. The main chapter describes all the ways of termination of service, which is allowed by the law on service. Most of all this chapter focuses on the way of termination of dismissal, because it is the most problematic from practice and it is most often reviewed and subsequently canceled by the judicial system of the Czech Republic. The chapter itself mentions two important cases of police practice that reflect the hasty decision of a service official and long delays in proceedings. The fourth chapter is devoted to the description of the employment relationship and its ways of termination. It also deals with the comparison of the employment relationship with the relationship of service and tries to characterize the basic differences between these labor-law relations. At the end of the thesis, the above-mentioned findings are summarized, including a reflection on possible solutions to the imperfections, which was found during the description of ways of terminating the service of a member of the security forces. Furthermore, the conclusion answers the question why the service officers make an ill-considered decision affecting the rights of member od a security corps. Key words: service relationship, security bodies, termination the service relationship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alžběta Šabršulová 698 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alžběta Šabršulová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alžběta Šabršulová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB