velikost textu

Had v českém obrazu světa. Etnolingvistická studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Had v českém obrazu světa. Etnolingvistická studie
Název v angličtině:
Snake in the Czech Worldview. Ethnolinguistic study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Mašek
Vedoucí:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Id práce:
211220
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
had|zvíře|čeština|jazykový obraz světa|folklor|pohádka|mytologie|frazeologie|symbol|stereotyp|etnolingvistika|kulturní lingvistika|kognitivní lingvistika
Klíčová slova v angličtině:
Snake|Animal|Czech|Linguistic Picture of the World|Linguistic Worldview|Folklore|Fairy Tale|Mythology|Phraseology|Symbol|Stereotype|Ethnolinguistics|Cultural linguistics|Cognitive Linguistics
Abstrakt:
Bakalářská práce Had v českém obrazu světa je etnolingvistická studie vycházející z konceptů a zkoumání slovanské kulturní lingvistiky, jejíž základní teze jsou představeny v první části práce. Stručně nastiňuje zoologický pohled na hada i jeho místo ve světové mytologii, poté přechází k obšírnému popisu výrazu had, tak jak je fixován v češtině na základě etymologie a definic z výkladových slovníku. Stěžejní část práce se soustředí na rozličné pojetí hada v českém tradičním i moderním folkloru. Shromážděním a interpretací podob hada v české frazeologii, v tradičních pohádkách, pověstech a bajkách i v současných městských legendách směřuje bádání ke svému cíli - vytvořit otevřenou definici hada v české kultuře, tj. jeho obraz světa v českém jazyce.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis Snake in the Czech Worldview is an ethnolinguistic study, which is based on the concepts and methodology of the Slavic cultural linguistics, of which principles are introduced in the first chapter of the thesis. Zoological point of view on a snake and its position in the world mythology are introduced before the thesis explores the word snake in the Czech ethymological and monolingual interpretative dictionaries. The most signifiant part of the thesis is focused on the many forms and shapes that a snake aquires in the Czech traditional and also modern folklore. By gathering and analysing the phraseology, traditional fairy tales, legends and fables and also contemporary urban legends concerning snakes, the research is heading towards the final conclusion - to create the definition of a snake in the Czech culture, thus its position in the Czech worldview.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Mašek 583 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Mašek 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Mašek 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 152 kB