velikost textu

Profesní zátěž ředitelů vybraných základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profesní zátěž ředitelů vybraných základních škol
Název v angličtině:
Career workload challenges of selected principals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. David Pařík
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Id práce:
211210
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
profesní zátěž, profesní činnosti, profesní role, delegování, školský management, ředitel základní školy
Klíčová slova v angličtině:
vocational workload, vocational activities, occupational roles, delegacy, school management, primary school headmaster
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce „Profesní zátěž ředitelů vybraných základních škol“ pojednává o struktuře profesní činnosti ředitele plně organizované veřejné základní školy. V teoretické části se zabývá institutem ředitele školy z pohledu právních předpisů a dále pak jednotlivými profesními rolemi ředitele – rolí lídra, manažera a vykonavatele. Hlavním cílem předkládané práce je zjistit strukturu profesních činností ředitele plně organizované veřejné základní školy a jejich přiřazení k jednotlivým profesním rolím, které ředitel zastává. Empirická část bakalářské práce je zaměřena na výzkumné šetření, které bylo zpracováno na základě dat získaných z polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými řediteli vybraných plně organizovaných veřejných základních škol na Praze 8. Pomocí analýzy rozhovorů bylo zjišťováno, jaká je struktura profesní činnosti ředitele plně organizované veřejné základní školy, jaké profesní činnosti naplňují jednotlivé profesní role ředitele plně organizované veřejné základní školy, zda jsou jednotlivé profesní role ředitele plně organizované veřejné základní školy rozloženy rovnoměrně a v neposlední řadě také to, jaké profesní činnosti zatěžují ředitele plně organizovaných veřejných škol nejvíce. Struktura profesní činnosti ředitelů plně organizovaných veřejných základních škol do značné míry závisí na časovém úseku, ve kterém ji budeme posuzovat – skladba denních profesních činností se odlišuje od profesních činností, které probíhají s týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční četností. Nejvíce času v rámci své profesní činnosti věnují ředitelé komunikaci (ať už osobní, telefonické či prostřednictvím e-mailu) a administrativě. Z hlediska profesních rolí dominuje u ředitelů role manažerská, následovaná rolí lídra a až poté rolí vykonavatele.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis Vocational Workload of Headmasters at Randomly Selected Primary Schools deals with the structure of headmasters` vocational activities at fully organized public primary schools. In its theoretical part the thesis concerns with the institution of headteacher from the legislation`s perspective, further it describes individual occupational roles of a headmaster – a leader, a manager and a practitioner. The main aim of the theoretical part is to map the structure of headmasters` vocational activities and match them with individual occupational roles held by a headmaster. The empirical part focuses on investigation based on the data gained from half-structured interviews that we held with individual headmasters of randomly selected fully organized public primary schools in Prague 8. Analyzing the interviews, we were detecting the structure of the headmasters` vocational activities: Which vocational activities match with particular occupational roles of a headmaster, if the roles are equally divided and whether the workload of the headmasters is appropriate in its amount. The structure of headmasters` vocational activities at fully organized public primary schools is in large measure related to the stretch of time considered – the setting of headmasters` daily vocational routines is different from those that they perform within a week, a month, a semester or a year. Most of the headmasters` time is consumed with communication (whether personal or via phone or e-mail) and administration. In terms of occupational roles, the role of a manager is dominant followed with the leader`s role and after all the practitioner`s role.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Pařík 447 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Pařík 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Pařík 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jindřich Kitzberger 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB