velikost textu

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování v předškolním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování v předškolním vzdělávání
Název v angličtině:
Application of Feuerstein Instrumental Enrichment in Preschool Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Baštová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
211207
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reuven Feuerstein, metoda instrumentálního obohacování, předškolní výchova a vzdělávání, předškolní instituce, inkluze, inkluzivní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Reuven Feuerstein, Instrumental Enrichment Method, Preschool upbringing and education, Preschool institution, Inclusion, Inclusive education
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá metodou instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina, jejím zavedením a využitím v instituci předškolního vzdělávání. Cíle diplomové práce jsou zaměřeny na poskytnutí vhledu mezi aspekty, které se vztahují k zavedení metody jako součásti vzdělávání v předškolním zařízení. Teoretická část obsahuje popis teoretického základu, ze kterého metoda vychází, a popis metody ve vztahu k práci s dětmi předškolního věku. Práce se dále zabývá principy a legislativou současného předškolního vzdělávání a s nimi souvisejícím inkluzivním vzděláváním. Praktická část vznikla na podkladě kvalitativního výzkumu zaměřujícího se na realitu zavádění metody do vzdělávání v předškolních institucích. Kvalitativní výzkum byl realizován prostřednictvím rozhovorů s řediteli mateřských škol, které v rámci vzdělávání pracují se zmíněnou metodou. Výzkumný vzorek byl tvořen účastníky z různých mateřských škol napříč Českou republikou. Všechny zúčastněné mateřské školy jsou zapsány v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky výzkumu přinášejí názory a zkušenosti jednotlivých účastníků různého rozsahu. V obsahu výpovědí účastníků byla nalezena řada shodných názorů, postojů a zkušeností, ze kterých vyplývá obohacení různých oblastí vzdělávání v dané instituci v souvislosti se zavedením metody. Z výzkumu dále vyplývají problematické aspekty týkající se zejména organizační stránky práce s metodou. Výsledky výzkumu poukazují na možnost propojitelnosti metody s principy předškolního vzdělávání, jak jej vymezuje současná legislativa České republiky. KLÍČOVÁ SLOVA Reuven Feuerstein; metoda instrumentálního obohacování; předškolní výchova a vzdělávání; předškolní instituce; inkluze; inkluzivní vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This master´s thesis deals with the Instrumental Enrichment Method of Reuven Feuerstein. It provides an introduction to the method as well as examples of its application in institutionalized Preschool education. The aim of the thesis is to provide insight into aspects of introducing the method as a part of Preschool education. The theoretical part desribes the theoretical framework of the method and defines the method in relation to Preschool education. The theoretical part of the thesis also deals with the principles and Czech legislation of current Preschool education and related inclusive education. The practical part of the thesis derives from a qualitative research on the real practice introduction of the method in institutionalized Preschool education. Research data are based on individual interviews with the nursery school headmasters. The interviewers were from various nursery schools across the Czech Republic, which are registered in the Register of Ministry of Education. The results of the research provide the respondents's opinions and experiences of various extent. Many overlaps were found in content of testimonies, which provides method enrichment in various areas of institutionalized preschool education. The research also brings out data on the organizational issues of introducing the method as a part of Preschool Education. The results of the research points at compatibility of the method with the principles of the Preschool Education as defined by the current legislation of the Czech Republic. KEYWORDS Reuven Feuerstein; Instrumental Enrichment Method; Preschool upbringing and education; Preschool institution; Inclusion; Inclusive education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Baštová 708 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Baštová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Baštová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB