velikost textu

Funkce vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopností
Název v angličtině:
Educator´s function in development of nonspeech areas of children with communicative disability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Věra Havlíková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Id práce:
211202
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Narušená komunikační schopnost, zrakové a sluchové vnímání, paměť a pozornost, motorika, orientace v prostoru a čase, mladší školní věk, vychovatel
Klíčová slova v angličtině:
Communicative disability, visual and auditory perception, memory and attention, motor skills, space and time orientation, younger school age, educator
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na funkci vychovatele v rozvoji neřečových oblastí u dětí s narušenou komunikační schopností. Práce má dvě stěžejní části. Teoretická část je rozdělená do čtyř kapitol, které postupně seznamují s vývojem dítěte v mladším školním věku, s narušenou komunikační schopností, s neřečovými oblastmi komunikace a se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností. Tyto informace poskytují základní vhled do problematiky práce a usnadňují orientaci v tématu. Empirická část představuje výzkumné šetření kvalitativního charakteru, do kterého jsou zapojeni čtyři žáci s narušenou komunikační schopností. Výzkum si klade za cíl zjistit u dětí obtíže v neřečových oblastech, a jaký vliv může mít na jejich rozvoj vychovatel školní družiny. V souladu s těmito cíli je postupně analyzováno senzorické vnímání, kognitivní procesy a motorika. Rovněž jsou pozorovány změny mezi šetřeními. Kapitola obsahuje případové studie žáků, ve kterých je zahrnuta osobní a rodinná anamnéza, individuální schopnosti dětí, sociální interakce a informace o logopedické péči. Dále jsou zde podrobně prezentovány výsledky vstupního i kontrolního vyšetření. Na základě jejich zhodnocení jsou formulovány odpovědi na výzkumné otázky. Závěr kapitoly je věnován doporučením pro praxi, která též vyplývají z výsledků šetření. KLÍČOVÁ SLOVA Narušená komunikační schopnost, zrakové a sluchové vnímání, paměť a pozornost, motorika, orientace v prostoru a čase, mladší školní věk, vychovatel
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is focused on educator´s function in development of nonspeech areas of children with communicative disability. The thesis consists of two main parts. The theoretical part is divided into four chapters which gradually introduce the development of the child at a younger school age, communicative disability, nonspeech areas of comunication and education of children with communicative disability. This information provides a basic insight into issues of work and makes it easier to be well informed about topic. The empirical part presents the qualitative research in which four pupils with communicative disability are involved. The aim of the research is to find out the difficulties in nonspeech areas and what influence the educator of the after-school club can have on their development. Sensory perception, cognitive processes and motor skills are analyzed in accoradance with these goals. Changes between investigations are also observed. The chapter contains case studies of pupils that include personal and family history, individual children's abilities, social interaction and information about speech therapy. Furthermore, the results of the entry and control examination are presented in detail. Based on evaluation of results, answers to research questions are formulated. The chapter concludes with recommendations for practice which also follow from the results of the research. KEYWORDS Communicative disability, visual and auditory perception, memory and attention, motor skills, space and time orientation, younger school age, educator
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Havlíková 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Havlíková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Havlíková 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB