velikost textu

Komorbidní výskyt poruchy příjmu potravy se závislostí na návykových látkách v různých léčebných zařízeních a možnost jejího psychoterapeutického ovlivnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komorbidní výskyt poruchy příjmu potravy se závislostí na návykových látkách v různých léčebných zařízeních a možnost jejího psychoterapeutického ovlivnění
Název v angličtině:
Comorbid occurrence of eating disorders with substance abuse in different medical centers and possibilities of psychotherapeutic influence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Nikola Chládková
Oponent:
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
Id práce:
211200
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komorbidita|poruchy příjmu potravy|anorexie|bulimie|psychogenní přejídání|užívání návykových látek|drogy|alkohol|psychoterapie
Klíčová slova v angličtině:
comorbidity|eating disorders|anorexia|bulimia|psychogenic overeating|substance abuse|drugs|alcohol|psychotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce je zaměřená na výzkum komorbidity poruch příjmu potravy s užíváním návykových látek. V teoretické části stručně definuje jednotlivé návykové látky a popisuje jejich škodlivé užívání, závislost a bio-psycho-socio-spirituální model závislosti. Z poruch příjmu potravy se práce soustředí na mentální anorexii, mentální bulimii a psychogenní přejídání. Praktická část se zaměřuje na výzkum žen trpících poruchami příjmu potravy a zároveň užívajících nějaké návykové látky včetně alkoholu. Práce mapuje, zda existuje rozdíl mezi jednotlivými typy poruch příjmu potravy a preferencí určité drogy. Dále bylo předmětem zájmu zjištění, se kterou poruchou příjmu potravy je spojeno nejvíce užívání alkoholu. Práce se zabývá i možností psychoterapie při těchto postiženích, což demonstruje na kazuistikách z klinicko-psychologické praxe. Ke sběru dat zvolila autorka metodu triangulace. Prvním zdrojem dat byla testová baterie složená z dotazníku EAT-26, druhým dotazníkem byl AUDIT a posledním dotazník na užívání drog. Druhým zdrojem je fokusní skupina a posledním zdrojem jsou případové studie pacientek. Tato studie potvrdila, že k užívání drog nejvíce inklinuje diagnóza mentální bulimie a také nejvíce nadužívají alkohol pacientky s touto poruchou. Hned za nimi vykazují střední a vysoké potíže s alkoholem pacientky s diagnózou psychogenní přejídání.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the research of comorbidity of eating disorders with substance use. The theoretical part defines the various addictive substances and describes their harmful use, addiction and bio-psycho-socio-spiritual model of addiction. The work describes the types of eating disorders- anorexia nervosa, bulimia nervosa and psychogenic overeating. The aim of the research was to describe the prevalence of women with eating disorders who at the same time use some of the addictive substances including alcohol. Another goal was to describe whether there is a difference between the types of eating disorders and preferences for specific drugs, and as well, to describe which eating disorder uses alcohol the most. This work also describes the possibilities of psychotherapy for people with this comorbidity. It was used the method of triangulation to collect the data. The first source of the information was a test battery, consisting of the EAT-26 questionnaire, AUDIT questionnaire and the last one is questionnaire orientated to drug use. The second source of information was a focus group and the last source were four case studies. This study confirmed that the diagnosis of bulimia nervosa tends to drug use the most. Just behind them are the patients diagnosed with psychogenic overeating have a medium and high difficulty with alcohol.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Chládková 23.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Chládková 809 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Chládková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Chládková 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB