velikost textu

Bible a její adaptace pro děti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bible a její adaptace pro děti
Název v angličtině:
Bible and Its Adaptations for Children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Ječmenová
Vedoucí:
Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Hausenblas
Id práce:
211197
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literatura pro děti a mládež (LPDM), Bible, biblické příběhy, literární adaptace, dětská adaptace, literární výchova, 1. stupeň základní školy, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
Children’s Literature, the Bible, Bible Stories, Literary Adaptation, Adaptations for Children, Literary Education, Primary Education, Young Learners
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce Bible a její adaptace pro děti se zabývá otázkou kvality dětských adaptací Bible. Jejím cílem je na základě odborné literatury sestavit ucelený soubor kritérií, která by dětské adaptace měly splňovat. Tato kritéria by se měla stát praktickou pomůckou pro učitele základní školy usnadňující jim výběr kvalitních příběhů pro práci v hodině. První kapitola je celá věnována Bibli a měla by sloužit jako obecný vědomostní základ o tomto díle. Druhá kapitola popisuje literaturu pro děti a mládež (LPDM) z hlediska jejích specifik a psychologických předpokladů dětských čtenářů. Zvláštní prostor v této kapitole zaujímá mýtus (jakožto jeden z významných biblických žánrů) i samotná Bible a zkoumání jejich místa v LPDM. Do kapitoly o LPDM je také zařazena část, jejímž účelem je představit roli ilustrace v dětských knihách a připomenout její nezastupitelné místo v dětské literatuře. Následující kapitola už se věnuje přímo pojmu adaptace, nejprve z hlediska obecně literárního, poté se zaměřuje na dětského recipienta a na zvláštnosti adaptování Bible. Na konci této kapitoly je na základě předchozí teoretické části vytvořen zamýšlený soubor kritérií ve formě otázek na jednotlivé rysy biblických adaptací; tyto otázky jsou pro větší přehlednost rozděleny do pěti tematických okruhů. V poslední kapitole této práce je na čtyřech konkrétních adaptacích dvou biblických textů (jednoho starozákonního a jednoho novozákonního) demonstrován způsob práce s nově vzniklým souborem kritérií. Celá práce je uzavřena vyhodnocením adaptace, jež je podle názoru autorky s přihlédnutím ke všem zkoumaným rysům daného díla nejvhodnější pro práci v hodině literatury na prvním stupni základní školy. KLÍČOVÁ SLOVA Literatura pro děti a mládež (LPDM), Bible, biblické příběhy, literární adaptace, dětská adaptace, literární výchova, 1. stupeň základní školy, mladší školní věk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis The Bible and Its Adaptations for Children addresses the question of the quality of children’s Biblical adaptations. It aims to compile a comprehensive set of criteria based on relevant literature which children's adaptations should meet. These criteria should become a practical tool for primary school teachers to make it easier for them to select quality stories for their lessons. The entire first chapter is devoted to the Bible and should serve as a general knowledge base of the book. The second chapter describes children’s literature in terms of its specifics and psychological characteristics of young readers. A special place in this chapter belongs to myth (as one of the essential biblical genres) and the Bible itself, and the examination of their place in children’s literature. The chapter on children’s literature also includes a section the aim of which is to explain the role of illustration in children's books and to remind us of its crucial position in children's literature. The following chapter deals with the term adaptation, first from the general literary point of view, and then it focuses on the child recipient and the peculiarities of adapting the Bible. At the end of this chapter, the planned set of criteria is created on the bases of the previous theoretical part and formed into questions on individual features of Biblical adaptations; for easier manipulation, these questions are arranged into five areas according to their subject. In the last chapter of this work, four different adaptations of two biblical texts (one from the Old Testament and one from the New Testament) are used to demonstrate how to work with the newly created set of criteria. The thesis then concludes with the evaluation of the adaptation that is – according to the author, taking into account all the features of the given work – the most suitable for use in literature classes at the primary level. KEYWORDS Children’s Literature, the Bible, Bible Stories, Literary Adaptation, Adaptations for Children, Literary Education, Primary Education, Young Learners
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Ječmenová 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Ječmenová 11.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Ječmenová 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Ječmenová 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Hausenblas 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 154 kB