velikost textu

Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti
Název v angličtině:
Decision-making by the statutory body in the relation to the capital company´s internal affairs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Tomášek
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
211171
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodování statutárního orgánu; vnitřní záležitosti; obchodní vedení
Klíčová slova v angličtině:
decision-making by the statutory body; internal affairs; business management
Abstrakt:
Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti. Druhá kapitola analyzuje dosavadní judikaturu vztahující se k pojmu obchodního vedení a porovnává ji s doktrinálními prameny. Obchodní vedení je v této souvislosti odlišeno od ostatních kompetencí statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech společnosti, přičemž je rovněž posouzeno, do jaké míry je označení obchodního vedení za vnitřní složku působnosti skutečně přiléhavé. Navazující část pojednává o kompetencích valné hromady, které se přímo dotýkají oblasti podnikatelského rozhodování, zejména o změnách společenské smlouvy, schvalování významných dispozic s majetkem společnosti a o oprávnění valné hromady stanovit základní zásady obchodního vedení. Čtvrtá kapitola pak pojednává o hranicích vyplývajících ze samotného pojmu obchodního vedení, když srovnává doktrinální prameny, judikaturu, jakož i doplňuje vlastní argumentační východiska. V páté části disertační práce je proveden rozbor procesu rozhodování o obchodním vedení se zvláštními pasážemi věnovanými kolektivnímu statutárnímu orgánu, více jednatelům jako individuálním orgánům a také akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury. Další kapitola rozebírá případy delegace a delimitace obchodního vedení, které představují nástroje, jakými statutární orgán může snížit množství záležitostí, o nichž rozhoduje ve sboru. Stranou pozornosti nezůstávají ani dopady delegace a delimitace působnosti na odpovědnost členů statutárního orgánu. Sedmá kapitola pojednává o dvou výjimkách z obecného zákazu udělovat statutárnímu orgánu pokyny týkající se obchodního vedení. První je tvořena problematikou vyžádaných pokynů, jejichž podstatou je předchozí dobrovolná žádost statutárního orgánu, druhá spočívá v oblasti koncernového práva a způsobech, jakými řídící osoba ovlivňuje obchodní vedení členů podnikatelského seskupení. Konečně cílem osmé kapitoly je rozebrat platnou úpravu podnikatelského rozhodování ve Velké Británii a provést její komparaci s regulací tuzemskou. Závěrečná devátá kapitola shrnuje poznatky učiněné v částech předcházejících. Klíčová slova: rozhodování statutárního orgánu; vnitřní záležitosti; obchodní vedení
Abstract v angličtině:
Decision-making by the statutory body in the relation to the capital company´s internal affairs Abstract This dissertation considers the issue of decision-making by the statutory body in relation to the internal affairs of a capital company. The second chapter analyses existing case law concerning the concept of business management and compares it with doctrinal sources. In this context, business management is distinguished from other areas of responsibility the statutory body has in relation to the company's internal affairs. It also assesses to what extent the designation of business management as an internal branch of power is truly appropriate. The subsequent chapter discusses the competencies of the general meeting which directly affect the area of making business decisions; namely the amendment of articles of association, the approval of substantial property transactions and the power of general meeting to lay down the basic principles of how the business is managed. The fourth chapter is about the boundaries arising from the very notion of business management as compared to doctrinal sources and the practice of the courts. It draws conclusions from own research as well. In the fifth part of the dissertation, the process of decision-making in regard to business management is analysed. In particular it considers the collective statutory body, the role of individual directors and the joint-stock company with a monistic system of internal structure. The next chapter discusses the delegation and delimitation of powers to business management which represent the means through which the statutory body can reduce the number of areas where it must make active decisions. It further considers the impact of such delegation and delimitation of powers on the responsibility of the members of statutory body. The seventh chapter deals with the two exceptions to the general prohibition which prevents giving the statutory body instructions regarding the management of the company’s business. The first concerns the issue of requested instructions, the essence of which is the prior voluntary request from the statutory body; the second considers groups of companies and the way in which the dominant entity shapes business policy for members of the group. Finally, the eighth chapter examines the present regulation of corporate decision-making in the United Kingdom and compares it with domestic Czech regulation. The final ninth chapter summarizes the findings learned in the preceding sections. Key words: decision-making by the statutory body; internal affairs; business management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Tomášek 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Tomášek 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Tomášek 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 291 kB