velikost textu

Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease
Název v češtině:
Prospěšný vliv inhibice enzymu 11β-HSD1 na kognitivní výkon u myšího modelu Alzheimerovy choroby
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Červinková
Vedoucí:
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Konzultant:
Christian Griñán Ferré, Dr., Ph.D.
Id práce:
211165
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
SAMP8; Alzheimerova choroba; kortizol; 11β-HSD1; kognice; učení; neurodegenerace; behaviorální testy
Klíčová slova v angličtině:
SAMP8; Alzheimer’s disease; cortisol; 11β-HSD1; cognition; learning; neurodegeneration; behavioural tests
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Tereza Červinková Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název práce: Prospěšný vliv inhibice enzymu 11β-HSD1 na kognitivní výkon u myšího modelu Alzheimerovy choroby Prodloužení délky života jde ruku v ruce s kognitivními poruchami souvisejícími se stárnutím. Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující demence. Je to nevratné a progresivní neurodegenerativní onemocnění vyznačující se ztrátou mozkových funkcí. Nedávné studie naznačují, že nadměrné působení glukokortikoidů má škodlivé účinky na hippocampus a způsobuje narušení prostorové paměti. Navíc bylo prokázáno, že starší myši s kognitivním deficitem vykazují zvýšenou genovou expresi enzymu 11β-hydroxysteroid- dehydrogenázy typu 1 (11β-HSD1) v oblasti hippocampu a parietální kůry. Kmen myší zvaný Senescence-Accelerated Mouse Prone 8 (SAMP8) je přirozeně se vyskytující zvířecí model zrychleného stárnutí. Mnoho studií naznačuje, že SAMP8 vykazují behaviorální a histopatologické znaky Alzheimerovy choroby. V rámci této studie jsme hodnotili neuroprotektivní účinky inhibice enzymu 11β-HSD1 potentní sloučeninou s názvem RL-118, která je syntetizována na pyrrolidinovém základě, a/nebo účinky stravy na kognitivní funkce u různých skupin SAMP8 myší, a to provedením série behaviorálních a kognitivních testů. U myší, kterým byla podávána RL-118, jsme pozorovali změny v projevech úzkosti, zvýšenou motivaci a zlepšení sociálního chování, stejně jako zlepšení prostorové i rozpoznávací paměti. Výsledky studie naznačují, že použitá látka RL-118 je silným inhibitorem 11β-HSD1 s potenciálním využitím v léčbě Alzheimerovy choroby.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Candidate: Tereza Červinková Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title: Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer's Disease The increased life expectancy goes hand in hand with ageing-related cognitive impairments. Alzheimer’s disease (AD) is the most common type of dementia being an irreversible and progressive brain disorder with loss of cognitive functions. Recent studies suggest that excess of glucocorticoid (GC) action exerts deleterious effects on the hippocampus and causes impaired spatial memory. In addition, it has been demonstrated that aged mice with cognitive deficits show increased gene expression of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) in the hippocampus and parietal cortex. The Senescence-Accelerated Mouse Prone 8 (SAMP8) strain is a spontaneous animal model of accelerated ageing. Many studies indicate that SAMP8 harbour the behavioural and histopathological signatures of AD. In the present study, we evaluated the neuroprotective effects of 11β-HSD1 inhibition by a potent pyrrolidine-based compound RL-118 and/or effects of diet on cognitive performance in different groups of SAMP8 by conducting behavioural and cognitive tests. In mice treated with RL-118, we observed changes in anxiety, improved motivation and social behaviour, as well as ameliorated cognitive performance in both spatial and recognition memories. Obtained results suggest that the used substance RL-118 is a potent 11β-HSD1 inhibitor with future potential in AD treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Červinková 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Červinková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Červinková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 115 kB