velikost textu

Ježíšovo učení o manželství jako návrat k "počátku"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ježíšovo učení o manželství jako návrat k "počátku"
Název v angličtině:
Jesus' teaching on marriage as a return to the "origin"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karel Kozler
Vedoucí:
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Oponent:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Id práce:
211161
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Manželství, cizoložství, svátost, II. Vatikánský koncil, křesťanské panenství, láska, odpovědné rodičovství.
Klíčová slova v angličtině:
Marriage, wedding, adultery, sanctity, The Trident Council, The second Vatican Council, Christian virginity, love, responsible parenthood, marital loyalty.
Abstrakt:
Anotace Ježíšovo učení o manželství jako návrat k „počátku“. Tato práce pojednává o významu, důležitosti a potřeby manželství jako instituce nejen v dávné minulosti, ale také v současnosti. Odklon od instituce manželství v dnešní době, partnerské soužití tzv. „na volno“, devalvace pojmu manželství, plnost vědomí významu těla, postoj společnosti k antikoncepci a potratu, periodická nezdrženlivost a ztráta vědomí daru jednoho pro druhého – to jsou atributy, které ovlivňují dnešní „moderní“ společnost, která takové jednání toleruje. Ale stále existuje velké množství lidí, kteří manželství chápou jako prvotní svátost, jako dar milosti, jako odpovědné rodičovství, ctí vysoké etické a mravní hodnoty, ctí lásku, která je spojena s čistotou, jež se projevuje jako zdrženlivost, která chrání důstojnost a vydávají svědectví o pozitivní změně, o prohloubení intimity, lásky a znovuobjevení sexuálního sebeovládání. Tato studie neshrnuje pouze proměny významu a důležitosti manželství v jednotlivých etapách dějin, nýbrž se primárně zamýšlí nad chápáním manželství v minulosti a v současnosti, nad potřebami společnosti a nad kulturou a etikou vzájemného chování partnerů. Klíčová slova Manželství, cizoložství, svátost, II. Vatikánský koncil, křesťanské panenství, láska, odpovědné rodičovství.
Abstract v angličtině:
Abstract Jesus’ teachings on marriage as a return to the “origin”. This bachelor thesis deals with the meaning, importance and necessity of a marriage as an institution not only in the ancient history but also in the present times. Today´s modern society is influenced by its widely- tolerated attributes, those are as followed – the deflection from a marriage as an institution, a cohabitation of the unmarried couples, a depreciation of the concept of marriage, the full perception of the importance of body, the society´s attitude towards the contraception and miscarriage itself, the periodic incontinence and last but not at least the loss of a gift of reciprocity. But there are many people who understand marriage as a prime holiness, responsible parenthood and honor its high ethical and moral values. They also honor the love which relates to the purity expressed as a continence that protects the dignity. As well as they give evidence of a positive change, a deepened intimacy, love and a rediscovery of sexual self-control. This thesis is not only about a list of changing meaning and importance of marriage during the periods of time, but it primarily reflects the understanding of a marriage in the past as well as in the present and the needs of society in terms of culture and ethics of mutual partnership behavior. Keywords Marriage, wedding, adultery, sanctity, The Trident Council, The second Vatican Council, Christian virginity, love, responsible parenthood, marital loyalty.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karel Kozler 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karel Kozler 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karel Kozler 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 152 kB