velikost textu

General exceptions and police powers doctrine in indirect expropriation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
General exceptions and police powers doctrine in indirect expropriation
Název v češtině:
Všeobecné výjimky a doktrína „police powers” v případech nepřímého vyvlastnění
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Bělova
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Id práce:
211134
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
expropriation, indirect expropriation, police powers doctrine, right to regulate, general exceptions
Klíčová slova v angličtině:
vyvlastnění, nepřímé vyvlastnění, doktrína police powers, právo státu na regulaci, všeobecné výjimky
Abstrakt:
ABSTRAKT Mezinárodní investiční arbitráž je nepochybně místo, kde se střetávají mnohé veřejné i soukromé zájmy, mezi nimiž není vždy lehké najít ekvilibrium. Hledání této rovnováhy je často velmi složitá disciplína, což potvrdily mnohé investiční tribunály v rámci své rozhodovací praxe. Jedním z nejvíce řešených problémů v dnešních investičních sporech je právě tematika týkající se nepřímého vyvlastnění a s tím související možnost státu přijímat různá zákonná opatření a regulace. Často totiž dochází k tomu, že v důsledku takových opatření je zasahováno do majetkových práv investora, který má v důsledku možnost žalovat daný stát u mezinárodního investičního tribunálu pro nepřímé vyvlastnění. Právě kvůli takovému možnému vývoji událostí státy postupně začaly být opatrnější v přijímání různých zákonných opatření, byť by některá byla třeba právě ve jménu ochrany životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Tomuto nežádoucímu stavu se začalo přezdívat „regulatory chill“. V reakci na tento vývoj v mezinárodním investičním právu, začaly státy postupně zařazovat do svých mezinárodních investičních dohod určitá ustanovení, která by měla navrátit a zajistit flexibilitu při přijímání různých potřebných opatření, aniž by se musely obávat negativních důsledků ve formě mezinárodních investičních sporů. Zároveň i v rozhodovací praxi některých tribunálů došlo k určitému posunu směrem k lepšímu vyvážení práv investorů a států. Nicméně, problémem je zejména to, že ne všechny tribunály jsou ochotné se tímto směrem posunout. Navíc je problematická a velmi nejednotná také samotná terminologie, která se konceptu nepřímého vyvlastnění týká. Nemluvě o tom, že uzavírané mezinárodní investiční dohody se velmi liší jedna od druhé, což silně ovlivňuje rozhodovací praxi tribunálů. KLÍČOVÁ SLOVA Nepřímé vyvlastnění, všeobecné výjimky, právo státu regulovat. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT International investment dispute resolution is undoubtedly a place where many public and private interests come together, and it is not always easy to find equilibrium thereamong. Finding this balance is often a very complex discipline, as was confirmed by many investment tribunals in their decision-making practice. One of the most discussed problems in today’s investment disputes is the issue of indirect expropriation and the related possibility of the state to adopt various regulatory measures and laws. It is often the case that, as a result of such measures, the proprietary rights of an investor are infringed and, as a consequence, they may bring a claim before an international investment tribunal against the respective state on the grounds of indirect expropriation. It is precisely because of this possible course of events that states have gradually become more cautious in adopting various legal measures, although some of them might be needed for the sake of environmental protection or the health of the population. This unwanted condition has come to be called “regulatory chill”. In response to these developments in international investment law, states have gradually started to include certain provisions in their international investment agreements, which aspire to restore and secure the necessary regulatory flexibility of the states so that the states could adopt necessary regulatory measures without worrying about the negative consequences in the form of international investment disputes. At the same time, in the decision-making practice of some tribunals there has been some shift towards a better balance of investors’ and states’ rights. However, the problem is in particular that not all the tribunals are willing to move in this direction. Moreover, the terminology itself concerning the concept of indirect expropriation is also problematic and highly inconsistent. Not to mention the fact that the wordings of international investment agreements are very different from one another, which strongly influences the decision-making practice of the tribunals. KEYWORDS Indirect expropriation, general exceptions, the right of the state to regulate. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Bělova 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Bělova 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Bělova 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 152 kB