velikost textu

Samuel Štúr – Zabudnutý učiteľ národovcov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Samuel Štúr – Zabudnutý učiteľ národovcov
Název v češtině:
Samuel Štúr – Zapomenutý učitel slovenských buditelů
Název v angličtině:
Samuel Štúr – A forgotten "teacher" of Slovak Awakeners
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Babeta Jurámiková
Vedoucí:
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Id práce:
211130
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Samuel Štúr|školstvo|Uhorsko|Ľudovít Štúr|František Palacký
Klíčová slova v angličtině:
Samuel Štúr|schools|Hungary|Ľudovít Štúr|František Palacký
Abstrakt:
Abstrakt Osoba Samuela Štúra (1789-1851) je verejnosťou vnímaná skôr na pozadí dejín ako otec Ľudovíta Štúra. Často spomínaná je v tejto súvislosti jeho učiteľská kariéra. Známe sú aj jeho kontakty s Františkom Palackým. Jeho život sa odohrával na prahu národného obrodenia. Napriek tomu, že bol v kontakte s dvomi vedúcimi osobnosťami národných obrodení, upadla jeho osoba do zabudnutia. Predkladaná práca sa snaží na základe analýzy fragmentov popísať najdôležitejšie aspekty života Samuela Štúra a priblížiť tak jeho životnú realitu. Práca by rada prispela k priblíženiu rozdielu medzi osvietenskou a romantickou generáciou a ich vzájomnej úlohy pri formovaní národnej identity. Kľúčové slová: školstvo, Uhorsko, Ľudovít Štúr, František Palacký, národnosť
Abstract v angličtině:
Abstract Samuel Štúr (1789-1851) is, as a public figure, usually perceived to be in the historical background: the father of Ľudovít Štúr. He is often mentioned in the context of his teaching career or his being in contact with František Palacký. He lived his life on the brink of the national awakening. Despite his close connection to the two leading figures of the national awakenings he fell into oblivion. The aim of this thesis is to describe the crucial aspects of his life utilizing fragment analysis and thus provide a closer understanding of his life circumstances. Furthermore, this thesis is attempting to depict the discrepancy between the enlightened and the romantic generation and their reciprocal role in the forming of national identity. Key words: schools, Kingdom of Hungary, Ľudovít Štúr, František Palacký, nationality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Babeta Jurámiková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Babeta Jurámiková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Babeta Jurámiková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Babeta Jurámiková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB