velikost textu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání
Název v angličtině:
Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Zichová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
211110
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
BOZP, atypické formy zaměstnávání, pracovní úraz, nemoc z povolání, práce z domova, práce na dálku, agenturní zaměstnávání, dočasné přidělení
Klíčová slova v angličtině:
OHS, atypical forms of employment, work accident, occupational disease, homework, telework, agency employment, temporary assignment
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání Cílem rigorózní práce je analyzování a představení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Druhým záměrem je zkoumání řešení BOZP v atypických formách zaměstnání s ohledem na současný vývoj pracovněprávních vztahů. Práce se rovněž věnuje otázce atypických forem zaměstnání a souvisejícím zajišťováním BOZP v SRN s tím, že informace jsou v práci využity ke komparaci a hodnocení obou zemí a přístupů k BOZP ve vybraných atypických formách výkonu závislé práce. Součástí práce je i část věnovaná možnému směřování BOZP v atypických formách zaměstnání de lege ferenda včetně případné inspirace ze SRN. Rigorózní práce je založena především na studiu právních předpisů, odborné literatury, komentářů a aktuálních článků. Pro zpracování práce byl využita metoda popisná a analytická, jež jsou v závěru doplněny o metodu komparativní. Práce je členěna do celkem šesti kapitol dále systematicky rozdělených na podkapitoly. V první části práce je pozornost zaměřena na vymezení základních pojmů, se kterými je v následujících kapitolách pracováno. V úvodích podkapitolách se práce zabývá samotným pojmem BOZP, atypickým zaměstnáním, pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Druhá kapitola se věnuje historii a vývoji BOZP v ČR i SRN. Následující třetí část prezentuje hlavní mezinárodní a unijní prameny mající vliv na BOZP. Čtvrtá kapitola se zabývá zajišťováním BOZP, tedy povinnostmi zaměstnanců, zaměstnavatelů a ostatních zapojených subjektů. Na tuto kapitolu navazuje řešení BOZP v atypických formách zaměstnání, z nichž je pozornost v ČR zaměřena na agenturní zaměstnávání, dočasné přidělení, práci na dálku a z domova a následně i na plánovanou úpravu pro vrcholové řídící zaměstnance a sdílená pracovní místa. Druhá část páté kapitoly analyzuje situaci zajišťování BOZP u atypických forem výkonu závislé práce v SRN. Zde se práce věnuje současnému vývoji, mini- a midijobům, pracovníkům v domácnostech, nové samostatné výdělečné činnosti, práci na zavolání, dočasnému přidělení a homeworkingu a teleworkingu. Získané poznatky jsou využity v závěrečné kapitole pro porovnání a shrnutí přístupů obou zemí včetně nástinu možného směřování české právní úpravy BOZP. Klíčová slova: BOZP, atypické formy zaměstnání v ČR, atypické formy zaměstnání v SRN
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis Title: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment The thesis aims to analyse and present the rules of occupational health and safety (OHS). The second goal of the thesis is the research of OHS solutions in atypical forms of employments with regard to current development of working relationships. The thesis also deals with the question of atypical forms of employment and the ensuring of OHS in Germany (GER). The collected information is used for comparison and evaluation of both countries and their attitudes toward OHS in atypical forms of employment. Part of the thesis is also devoted to possible course of OHS in the atypical forms of employment de lege ferenda including potential inspiration from GER in connection with ensuring of OHS. The thesis is mainly based on study of laws, relevant literature, comments and current articles. In the thesis, the descriptive and analytical method are used and at the end supplemented by the comparative one. The thesis is divided into six chapters that are split systematically into subchapters. The first part is focused on the definitions of fundamental terms that are further used in the following chapters. In the introductory subchapters the thesis deals with the term OHS itself, atypical forms of employment, work accidents and occupational diseases. Second part is devoted to the history of OHS in CZ and GER. Following chapter presents international and European law on OHS. Fourth part is focused on ensuring of OHS, thus the obligations of employer, employees and other involved subjects. The upcoming chapter deals with the OHS solutions in atypical forms of employment, with focus mainly on Czech agency employment, temporary assignment, homework and telework and also on planned legislation of leading management employees and shared workplaces. The second part of fifth chapter analyses the situation of OHS ensuring in atypical forms of employment in GER. In this part, the thesis focuses on current development, mini- and midijobs, employees in private households, new self-employment, call-on-work, temporary assignment and homework and telework. The collected knowledge is used in the ultimate chapter for comparison and summary of both countries regarding the attitudes towards OHS including also the possible aiming of Czech OHS legislation. Keywords: OHS, atypical forms of employment in CZ, atypical forms of employment in GER
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Zichová 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Zichová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Zichová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 249 kB