velikost textu

Státní zástupce v přípravném řízení trestním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní zástupce v přípravném řízení trestním
Název v angličtině:
Public Prosecutor in Preparatory Criminal Proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Nicole Chejstovská
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
211109
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Státní zástupce, přípravné řízení, dozor
Klíčová slova v angličtině:
Public Prosecutor, Preparatory Criminal Proceedings, Supervision
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce na téma Státní zástupce v přípravném řízení trestním je co možná nejuceleněji poskytnout rozbor postavení, oprávnění a činnosti státního zástupce v předsoudním stadiu trestního řízení a rozporuplné otázky s tím související. Z působnosti státního zástupce v rámci celého trestního řízení jsou stěžejní oblasti zjišťování všech trestných činů a stíhání osob, které je spáchaly, a vykonávání dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení. Státní zástupce označovaný jako dominus litis neboli „pán přípravného řízení“ nese odpovědnost za výsledky přípravného řízení a je to právě on, kdo podává obžalobu k soudu nebo rozhoduje o ukončení trestního stíhání již v přípravném řízení. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí, které na sebe logicky navazují a jsou provázané. První část je věnována historii veřejné žaloby, jejíž dlouhý vývoj měl dozajista vliv na současnou podobu tohoto institutu. V druhé části se čtenář relativně obšírně dozví o státním zastupitelství, a to od jeho sporného ústavního vymezení, transformace prokuratury na státní zastupitelství, aktuální soustavy, její správy a vnitřních vztahů včetně postavení vedoucích státních zástupců či Nejvyššího státního zastupitelství, až po diskutovanou otázku nezávislosti státního zastupitelství při komparaci s nezávislostí soudcovskou. Třetí část je zaměřena na přípravné řízení, jeho pojem a funkce. Dále je rozebrána geneze tzv. velké novely trestního řádu spolu s problémem silného versus slabého pojetí přípravného řízení. Formy, fáze, základní zásady, stejně jako nástin role soudu a policejních orgánů jsou spolu s částí druhou důležitým podkladem pro část následující, kde témata vyúsťují v jedno, a to konkrétně v roli státního zástupce v přípravném řízení trestním. Část čtvrtá je tedy jádrem diplomové práce a je členěna do pěti kapitol – Státní zástupce jako dominus litis, Oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru, Činnost státního zástupce, Vyšetřování konané státním zástupcem a Dozor státního zástupce ve zkráceném přípravném řízení – mající za cíl analyzování a zhodnocení platné právní úpravy a definování jejích úskalí. Poslední, pátá část, pojednává o chystané rekodifikaci trestního řádu a snaží se čtenáři předložit nejzásadnější změny v oblasti přípravného řízení, zaměřené konkrétně na roli státního zástupce a nejdůležitější otázky s tím související. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this Diploma thesis is to analyse in the most comprehensive way the status, authority and operation of the Public Prosecutor in Preparatory Criminal Proceedings as well as related disputable issues. The investigation of all criminal offenses, the prosecution of persons who have committed them and the supervision over the compliance with the law in the pre-trial proceedings are the core competencies of the prosecutor throughout the criminal proceedings. A public prosecutor, also known as dominus litis or "master of preliminary criminal proceedings", is responsible for the results of the preparatory criminal proceedings, and it is he who puts forward the accusation to court or decides to terminate the prosecution in the preliminary criminal proceedings. The thesis is divided into five main parts which logically follow and are interconnected. The first part is dedicated to the history of the institute of public prosecution, whose current form has been shaped by years of evolution. In the second part, the reader is broadly acquainted with the Public Prosecutor’s office. The main points of this part are the disputable constitutional delimitation, the transformation of the Public Prosecutor’s office after the dissolution of Czechoslovakia, the current structure, its administration and internal relations, including the position of the Head Public Prosecutor and Supreme Public Prosecutor’s office. Moreover, the comparison of independency of the Public Prosecutor’s office and Judicial independence is presented. The third part is looks on the preparatory criminal proceedings as a term of art as well as on its role. Furthermore, the genesis of the great novelisation of the Criminal Procedure Code is discussed alongside the problem of strong and weak conception of preliminary criminal proceedings. In addition to the second part, forms, phases, basic principles together with an outline of the role of the court and police are an important basis for the upcoming part, where the previous topics come together in the role of public prosecutor in the preparatory criminal proceedings. The part four is the main part of the thesis and is divided into five chapters – Public Prosecutor as dominus litis, Authority of the Public Prosecutor’s Supervision, Operation of the Public Prosecutor, Investigation led by the Public Prosecutor and Supervision by 1 the Public Prosecutor in the Shortened Preparatory Criminal Proceedings. These chapters aim to analyse and evaluate current legislation and point out its issues. The final fifth part deals with the upcoming recodification of the Criminal Procedure Code and strives to introduce the most significant changes in the field of preparatory criminal proceedings with special focus on the role of the public prosecutor and issues related. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nicole Chejstovská 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nicole Chejstovská 388 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nicole Chejstovská 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nicole Chejstovská 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 330 kB