velikost textu

Analýza vybraných výukových materiálů se zaměřením na prezentaci gramatického učiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vybraných výukových materiálů se zaměřením na prezentaci gramatického učiva
Název v angličtině:
Analysis of Two Selected Teaching Materials
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Terezie Červáková
Vedoucí:
PaedDr. Dagmar Švermová
Oponent:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Id práce:
211108
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (N AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gramatický jev, jazyková úroveň, výukový materiál, výuka němčiny, tendence
Klíčová slova v angličtině:
grammatical phenomenon, language level, teaching material, teaching German, tendency
Abstrakt:
parciální analýzou dvou výukových materiálů, které se využívají výuce němčiny jako cizího jazyka které jsou často používány na středních školách k výuce německého jazyka na úrovni Analýza těchto materiálů se soustřeďuje na prezentaci gramatického učiva. Teoretická část této práce se zabývá výukovými metodami, současnými trendy a také rolí uče praktické části této diplomové práce je provedena analýza prezentace a nácviku vybraných gramatických jevů a klasifikace cvičení, která se ve výukových materiálech nacházejí. Praktická část dále představuje výsledky testu, kte základě vybraných gramatických jevů na Akademickém gymnáziu, škole hlavního města Českých Budějovicích. Na Akademickém gymnáziu je vyučován německý jazyk podle učebnicového souboru je vyučován podle době zadávání testu v učebnicovém obou třídá prezentovány a nacvičovány, a tyto gramatické jevy byly obsaženy v testu a zároveň analyzovány. Výsledky testu prokázaly, že třída, která se učí pomocí testu lepších výsledků, a zároveň stanovily, že induktivní metoda, která je v použita, byla v tomto případě efektivnější. Klíčová slova: gramatický jev, jazyková úroveň, výukový materiál, výuka němčiny,
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the partial analysis of two teaching materials which are used while teaching German as a foreign language. These materials are Themen aktuell 1 and Direkt neu 1, which are frequently utilized at secondary schools for the teaching of German at the language level A1-A2. The analysis of these teaching materials concentrates on the presentation of the grammar curriculum. The theoretical part of this diploma thesis deals with the teaching methods, current trends and also with the role of the teaching material in teaching. In the practical part of this diploma thesis the analysis of the presentation and the practice of the selected grammatical phenomena and also the classification of the exercises, which are found in the teaching materials, is carried out. The practical part also presents the results of the test, which was carried out on the basis of selected grammatical phenomena at Akademické gymnázium, school of the capital city Prague and Biskupské gymnázium J. N. Neumanna in České Budějovice. At Akademické gymnázium German is taught according to the teaching material called Themen aktuell 1, while at Biskupské gymnázium it is taught according to Direkt neu 1. The grammatical phenomena were selected on the basis of the fact, what subject matter the learners were taught, when the test was assigned. The grammatical phenomena, which were taught at both classes, were determined afterwards and they were included into the test and also analysed. The results were better at the class which uses Direkt neu 1, which proved, that the inductive method, which is utilized in Direkt neu 1, was more effective in this case. Key words: grammatical phenomenon, language level, teaching material, teaching German, efficacy of practice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Terezie Červáková 996 kB
Stáhnout Příloha k práci Terezie Červáková 161 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Terezie Červáková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Terezie Červáková 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Dagmar Švermová 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 153 kB