velikost textu

Aplikace suché jehly v terapii funkčních poruch pohybové soustavy. Podtitul: Myofasciální trigger points

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace suché jehly v terapii funkčních poruch pohybové soustavy. Podtitul: Myofasciální trigger points
Název v angličtině:
Dry needling in the therapy of functional disorders of the musculoskeletal system. Subtitle: Myofascial trigger points
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Bečvářová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Jeníček
Oponent:
Milan Šebek
Id práce:
211100
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spoušťový bod, myofasciální bolestivý syndrom, myofasciální bolest, funkční porucha, suchá jehla
Klíčová slova v angličtině:
trigger point, myofascial pain syndrome, myofascial pain, functional disorder, dry needling
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V ČJ Jméno, příjmení: Zuzana Bečvářová Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Název bakalářské práce: Aplikace suché jehly v terapii funkčních poruch pohybové soustavy Podtitul: Myofasciální trigger points Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce rešeršního charakteru se věnuje aplikaci suché jehly v terapii funkčních poruch pohybové soustavy. Cílem práce je podat ucelený přehled problematiky myofasciálních trigger points, které jsou považovány za nejčastější příčinu myofasciální bolesti, a suché jehly, která je jednou možností jejich terapie. Část přehledu problematiky je věnována právním předpisům České republiky, které se týkají aplikace suché jehly ve fyzioterapeutické praxi. Hlavní cílem této práce je vypracovat systematickou rešerši klinických studií, které srovnávají účinek suché jehly se standardními fyzioterapeutickými metodami. Do rešerše je zařazeno 22 randomizovaných klinických studií, které porovnávají účinek suché jehly s manuální terapií, fyzikální terapií a s kombinací fyzioterapeutických metod. Některé sledují zahrnutí aplikace suché jehly do multimodálního programu. Výsledky rešerše ukazují, že efekt suché jehly je ve většině studií minimálně podobný nebo lepší ve srovnání s ostatními metodami. Klíčová slova: spoušťový bod, myofasciální bolestivý syndrom, myofasciální bolest, funkční porucha, suchá jehla
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Zuzana Bečvářová Supervisor: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Title: Dry needling in the therapy of functional disorders of the musculoskeletal system Subtitle: Myofascial trigger points Abstract: This bachelor’s thesis has a research character and concerns the application of dry needling in the therapy of functional disorders of the musculoskeletal system. The objective of this thesis is to provide a comprehensive summary about the topic of myofascial trigger points, which are considered to be the most common cause of myofascial pain and dry needling, which presents one of the therapy options. A part of the topic summary is dedicated to the Czech legislation concerning the application of dry needling in the physiotherapy practice. The main objective of this thesis is to create a systematic research of clinical studies, which compare the efficacy of dry needling to standard methods of physiotherapy. The research includes 22 randomized clinical studies, which compare the efficacy of dry needling to manual therapy, physical therapy and a combination of physiotherapy methods. Some follow the inclusion of dry needling application into a multimodal program. The results of this research show that the effect of dry needling is at least similar or even better in comparison to the other methods. Key words: trigger point, myofascial pain syndrome, myofascial pain, functional disorder, dry needling
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Bečvářová 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Bečvářová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Bečvářová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Jeníček 2.7 MB
Stáhnout Posudek oponenta Milan Šebek 547 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB