velikost textu

Využití jógy ve fyzioterapeutickém postupu u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití jógy ve fyzioterapeutickém postupu u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou
Název v angličtině:
Use of yoga in physical therapy in patients with amyotrophic lateral sclerosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Fragnerová
Vedoucí:
Milan Šebek
Oponent:
MUDr. Veronika Pudilová
Id práce:
211095
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Onemocnění motorického neuronu, ALS, fyzioterapie, jóga, dýchání
Klíčová slova v angličtině:
Motor neuron disease, ALS, physiotherapy, yoga, yoga breathing
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Marie Fragnerová Vedoucí práce: Ing. Milan Šebek Název bakalářské práce: Využití jógy ve fyzioterapeutickém postupu u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou Abstrakt bakalářské práce: Práce obsahuje popis anatomie a fyziologie horního a dolního motoneuronu a jejich patologii. Dále popisuje problematiku amyotrofické laterální sklerózy, kde je především vysvětlena epidemiologie a etiologie, její projevy a klasifikace a popis jednotlivých stadií spolu s možnou terapií a ošetřovatelskou péčí v každém z nich. Druhá část teoretické části se zabývá jógou, a to především dýcháním, důležitostí dechu a různými dechovými technikami využívaných v józe. Dále obsahuje popis provedení různých pozic a jejich kineziologii. Také je zde popsán vliv jógy na tělesné a duševní zdraví zdravého člověka, ale i na zdravotní stav pacienta s ALS. Praktická část obsahuje příručku sestavenou pro účely této bakalářské práce. Obsahuje 4 jógové dýchací techniky a 8 jógových pozic, které pozitivně ovlivňují dýchání. Tato příručka je použita v terapii 2 pacientů. Výsledky z těchto terapií jsou sepsány do kazuistik, které se také nacházejí v této práci. Klíčová slova Onemocnění motorického neuronu, ALS, fyzioterapie, jóga, dýchání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT OF BACHELOR THESIS Title: Use of yoga in physical therapy in patients with amyotrophic lateral sclerosis Abstract This bachelor thesis is focused on the use of yoga in physical therapy in patients with amyotrophic lateral sclerosis. In the theoretical part the anatomy and physiology of the upper and lower motor neuron is explained as well as the symptoms of their lesion. Next, the problematics of amyotrophic lateral sclerosis is covered. Epidemiology, etiology, symptoms and different types of ALS are explained along with the description of each stage and the possible care in each of them. The second part of the theory covers yoga, most importantly yoga breathing, the importance of it and different types of techniques. Next, the execution of the asanas and their kinesiology are described. This thesis also covers the influence of yoga on mental and physical health, but also on the health condition of an ALS patient. Practical part contains a handbook made for the purpose of this bachelor thesis. There are 4 yoga breathing techniques and 8 yoga positions that were chosen to improve breathing. This handbook was used in therapy of 2 ALS patients. The results from each therapy are part of 2 case reports that are also part of this thesis. Key words Motor neuron disease, ALS, physiotherapy, yoga, yoga breathing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Fragnerová 2.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Fragnerová 150 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Fragnerová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Fragnerová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Milan Šebek 609 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Veronika Pudilová 1.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB