velikost textu

Hranice mezi terapií a supervizí v modelu TSTS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hranice mezi terapií a supervizí v modelu TSTS
Název v angličtině:
Differences and Similarities between TSTS Model Therapy and Supervision.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hedvika Kubicová Černá
Vedoucí:
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Id práce:
211072
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bc. Hedvika Kubicová Černá Fakulta humanitních studií Práce se zaměřuje na hranice aplikace transformační systemické terapie v Přehledová část popisuje všeobecná východiska Modelu Satirové a základ teorie psychoterapie a teorie supervize. Zabývá se obecnou rovinou hranic terapie a supervize. ologická část zahrnuje popis použité zakotvené teorie, která sloužila k získání dat od informantů, supervizorů, kteří pracují podle modelu TSTS. Dále bylo použito doplňkové dotazníkové kvantitativní šetření určené ke zjištění, jak supervizanti, kteří mají zkušenost s terapií, vnímají hranice terapie a supervize. Analytická část přináší nejprve vhled do způsobů, jak supervizoři vzdělaní v Modelu růstu chápou odlišení hranic terapie a supervize a jakým způsobem používají techniky štění, co supervizanti očekávají, že v supervizi mohou získat, a naopak, které způsoby práce odmítají a považují za přesah hranic. Otázky byly zaměřeny zejména na specifika technik, které používá Model Satirové. Cílem bylo popsat, které techniky a způsoby práce původně pocházející z terapie lze v supervizi použít a jakým způsobem s nimi je třeba zacházet, aby nedošlo při zaměření na osobnost terapeuta k osobní práci v supervizi. Klíčová slova: – Transformační systemická terapie – Model růstu – e (model) Satirové – Satirovská terapie (pro účely této publikace jsou používány jako synomymum) Systemický – systémový – – – –
Abstract v angličtině:
Bc. Hedvika Kubicová Černá UK FHS Fakulta humanitních studií 42245792 Abstract This thesis is focused on the application boundaries of the transformation systemic therapy in supervision. The review section describes the general background of the Satir model and the basis of therapy theory and supervision theory. It deals with the general level of therapy and supervision boundaries. The methodological part includes a description of the grounded theory used to obtain data from informants, supervisors working according to the TSTS model. In addition, a supplementary questionnaire quantitative survey was used to determine how supervisants who got an experience with therapy perceive the boundaries between the therapy and the supervision. The analytical part starts with providing the insight into how supervisors educated in the Growth model understand the differentiation of therapy and supervision boundaries and how they use the TSTS techniques. Further it is supplemented with our findings as to what supervisants expect to gain in supervision, and which methods they refuse and consider to cross the boundary between the therapy and supervision. The asked questions have been aimed at specific aspects of techniques used in the Satir model. Our objective has been to describe which techniques and methods originally derived from therapy can be used in supervision, and how they should be handed in order to avoid personal work in supervision while focusing on the personality of the therapist. Keywords TSTS – Transformační systemická terapie – Model růstu – terapie (model) Satirové – Satirovská terapie (pro účely této publikace jsou používány jako synomymum) Systemický – systémový – psychoterapie – supervize – hranice – techniky TSTS - Transformation Systemic Therapy - Growth model - Satir therapy (model) (used as synonyms herein) Systemic - systematic - psychotherapy - supervision - boundary - technique
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hedvika Kubicová Černá 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hedvika Kubicová Černá 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hedvika Kubicová Černá 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hedvika Kubicová Černá 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB