velikost textu

Role sociálního pedagoga ve školním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role sociálního pedagoga ve školním prostředí
Název v angličtině:
The role of social pedagogue in the school environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Turek
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Id práce:
211045
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální pedagog|sociální pedagogika|školní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
social pedagogue|social pedagogy|school environment
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce s názvem Role sociálního pedagoga ve školním prostředí se zabývá problematikou teoretického i praktického využití sociálních pedagogů ve školním prostředí. Školní prostředí je v této práci vymezováno jako určitý prostor, ve kterém probíhá nejen výuka, ale souvisí s ním veškeré dění týkající se školy. Práce se v teoretické části zaměřuje na rozdíly v pojetí sociální pedagogiky ve státech Evropy a z části popisuje rozdílný přístup v Severní Americe. V kapitole je podrobněji popisováno pojetí v České republice s ohledem na jeho historický vývoj. Též se práce snaží poukázat na formování sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a pojmenovává její limity. K této části práce náleží i popis historických milníků, které ovlivnily sociální pedagogiku v jejím pronikání do akademické sféry. Nechybí podrobná rešerše dosud publikovaných výzkumů týkajících se právě působení sociálního pedagoga ve školách. Ukazuje se, že pozice sociálního pedagoga není legislativně ukotvena ve specifickém zákoně, a tak tato diplomová práce uvádí řadu legislativních dokumentů, které mohou pomoci tuto pozici zasadit do právního rámce. V neposlední řadě pak práce teoreticky popisuje kompetence sociálního pedagoga a jeho možnou náplň práce. Práce však dochází k závěru, že přes nemožnost postihnout všechny jevy ve společnosti spolu s dynamikou ve školách, by měl být kompetentní k určení náplně práce sociálního pedagoga ředitel dané školy. Práce se v tomto případě opírá o tzv. Evropské šablony, které jsou v současnosti jediným legislativním dokumentem, ve kterém role sociálního pedagoga figuruje a je v nich ředitel školy označen za osobu, která stanovuje konkrétní náplň práce sociálního pedagoga s ohledem na potřeby dané školy. V praktické části je stanoven jasný cíl: zjistit, jakým způsobem 5 vybraných škol využívá sociálního pedagoga z pohledu ředitele školy a z pohledu jeho zaměstnance na pozici sociální pedagog. Smyslem tohoto výzkumu je najít odpověď na výzkumnou otázku „jakým způsobem školy využívají sociálního pedagoga?“, neboť u této problematiky chybí dostatečné množství výzkumů. Jedná se o výzkum praktického a skutečného působení sociálních pedagogů ve školním prostředí v daných institucích. Výzkum využil kvalitativního přístupu z důvodu zajištění větší míry validity, hlubšího poznání a zorientování se v realitě. Na tento výzkum později mohou navázat další, které již mají pevně stanovené hypotézy. Tedy nebudou explorativním výzkumem, ale budou ověřovat reliabilitu zjištění z kvalitativního výzkumu, který tato diplomová práce popisuje. Pro sběr dat byla využita metoda polostrukturovaných rozhovorů. Ty byly přepsány a následně byla provedena analýza textů. Byla využita metoda otevřeného kódování a pro samotnou interpretaci dat byla využita metoda „vyložení karet“, kde byla zjištění okomentována. Výsledky výzkumu ukazují, že na daných školách jsou sociální pedagogové plnohodnotnými zaměstnanci, jejichž náplň práce je v přímé souvislosti s aktuálními potřebami školy. Ředitelé jsou si vědomi, co sociální pedagogové na škole vykonávají a mají k nim důvěru. Sociální pedagogové mají na školách jedinečnou pozici díky možnosti navázat s klienty důvěrný a bezpečný vztah, který umožňuje individuální práci s klienty. Aby k takovému vztahu mohlo dojít, je důležité, aby měl sociální pedagog specifické osobnostní charakteristiky, motivaci pro práci s klienty a zároveň dostatek času na každého z nich. Klienti sociálního pedagoga jsou děti, učitelský sbor a rodiče.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The diploma thesis named The Role of Social Pedagogue In The School Environment deals with the problems of theoretical and practical use of social pedagogues in school environment. In this thesis is the school environment defined as a certain space which is not used only for the school lessons, but it is related to all school-related events. In the theoretical part, the thesis focuses on the differences in the concept of social pedagogy in the countries of Europe and partly also describes the different approach in North America. The chapter describes in more detail the conception of social pedagogy in the Czech Republic including the historical evolution. The thesis also tries to point out the status of social pedagogy as a scientific discipline and describes its limits. This part of the thesis also includes a description of historical milestones that influenced social pedagogy during its path to becoming an academic discipline. There is also a detailed literature search of the published researches related to the use of a social pedagogues in school environment. It turns out that the position of a social pedagogue is not framed by a specific law, so this thesis presents a number of legislative documents that can help to place this position in the legal framework. Last but not least, the thesis theoretically describes the competences of the social pedagogue and his possible job description. The thesic concludes that despite the impossibility of affecting all the phenomena in society along with the dynamics in schools, the head teacher of the school should be competent to determine the job description of the social pedagogue. In this case, the work is based on the so-called European templates, which are currently the only legislative document in which the role of a social pedagogue is described. According to the European templates the head teacher is a person who determines the specific job description of a social pedagogue with regard to the needs of the school. In the practical part there is a clear goal: to find out how 5 selected schools use the social pedagogue from the perspective of the head teacher and from the perspective of his employee at the position of social educator. The purpose of this research is to find the answer to the research question "How do schools use social educators?" because there is not enough research on this issue. It is a research of the practical and real functioning of social educators in the school environment of the concrete institutions. The research used a qualitative approach in research to ensure greater validity, deeper knowledge and orientation in reality. This research may be followed by further research that will have fixed hypotheses. Thus, they will not be explorative research, but they could verify the reliability of findings from qualitative research described in this thesis. For data collection, the method of semi-structured interviews was used. Interviews were rewritten and the texts were subsequently analyzed. The method of open coding was used. Than the ‘essence’ of what each theme is about’ was identified. It interpreted the data of the research. The research results show that at the participated schools, social pedagogues are full- fledged employees. Their work is directly related to the school's current needs. Directors know what social pedagogues do well and they trust them. Social educators have a unique position in schools thanks to the possibility to establish a confidential and secure relationship with clients, enabling individual work with clients. In order for such a relationship to occur, it is important that the social pedagogue has specific personality characteristics, motivation to work with clients sufficient time for work for each client. Social educator clients are children, school personal, and parents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Turek 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Turek 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Turek 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB