velikost textu

Radiosensibilizace linie buněk nemalobuněčného karcinomu plic pomocí inhibitoru autofagie Lys05

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Radiosensibilizace linie buněk nemalobuněčného karcinomu plic pomocí inhibitoru autofagie Lys05
Název v angličtině:
Radiosensitization of non-small cell lung cancer cell line using autophagy inhibitor Lys05
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Aneta Douděrová
Vedoucí:
Mgr. Miloslav Macháček
Oponent:
PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.
Konzultant:
mjr. Doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.
Id práce:
211024
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Aneta Douděrová Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, PhD. Konzultanti: pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, PhD. Název diplomové práce: Radiosensibilizace linie buněk nemalobuněčného karcinomu plic pomocí inhibitoru autofagie Lys05 Nádorová onemocnění se v dnešní době řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v celosvětovém měřítku. Výzkum v oblasti léčby se proto zabývá vývojem nových metod, které by zlepšily zdravotní stav pacientů. Cílem této práce bylo zjistit, zda použití inhibitorů autofagie v kombinaci s ionizujícím zářením (IZ) přispívá k radiosensibilizaci buněčné linie nemalobuněčného karcinomu plic H1299. Vycházeli jsme z předpokladu, že autofagie je cytoprotektivní mechanismus, který zajišťuje nádorovým buňkám ochranu v nepříznivých podmínkách jako např. IZ. V práci jsme pomocí fluorescenční mikroskopie s použitím zeleného fluorescenčního barviva LysoSensor Green DND-189 studovali kvalitativní změny buněk H1299 ošetřených novým inhibitorem autofagie Lys05 i v praxi již zavedeným inhibitorem Bafilomycinem A1. Intenzitu fluorescence jsme následně kvantifikovali pomocí průtokové cytometrie. Z výsledků vyplývá, že pre-inkubace inhibitory autofagie v kombinaci s IZ vede k morfologickým změnám buněk a k akumulaci lyzosomů v buňkách projevující se zvýšením intenzity fluorescence. Závěrem lze říci, že Lys05 je látka perspektivní, jejíž účinek by mohl být využit v radiosensibilizaci buněčné linie H1299. Klíčová slova: autofagie, radiosensibilizace, buněčná linie H1299, nemalobuněčný karcinom plic, inhibitory autofagie, Lys05, Bafilomycin A1, LysoSensor Green DND-189, fluorescenční mikroskopie, průtoková cytometrie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Aneta Douděrová Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, PhD. Consultants: pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, PhD. Title of diploma thesis: Radiosensitization of non-small cell lung cancer cell line using autophagy inhibitor Lys05 Nowadays, tumor diseases belong to the world’s main causes of death. Research in the area of tumor treatment deals with the development of new methods that improve the health of patients. The aim of my diploma thesis was to find out if the usage of autophagy inhibitors in combination with ionizing radiation (IR) contributed to radiosensitization of non-small cell lung cancer cells H1299. It was based on an assumption that autophagy was a cytoprotective mechanism leading to a cell survival during stress conditions such as IR. In order to examine qualitative changes of H1299 cells pre-treated by the new autophagy inhibitor Lys05 or well known autophagy inhibitor Bafilomycin A1 we used fluorescence microscopy in combination with green staining by LysoSensor green DND-189. The intensity of fluorescence was quantified by flow cytometry. The results have shown that pre-treatment by autophagy inhibitors in combination with IR led to morphological changes of cells and to accumulation of lysosomes within the cells manifested by the increase of fluorescence. In conclusion, Lys05 is a promising substance, which could be used for radiosensitization of H1299 cells. Keywords: autophagy, radiosensitization, cell line H1299, non-small cell lung cancer, inhibitors of autophagy, Lys05, Bafilomycin A1, LysoSensor Green DND-189, fluorescence microscopy, flow cytometry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Douděrová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Douděrová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Douděrová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miloslav Macháček 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB