velikost textu

Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn – a follow-up study

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn – a follow-up study
Název v češtině:
Biomarkery oxidačního stresu erytrocytů u novorozence – follow-up studie
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Karolína Zubatá
Vedoucí:
PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Konzultant:
Susana Rocha, Ph.D.
Id práce:
211016
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
oxidační stres, biomarker, erytrocyt, novorozenec
Klíčová slova v angličtině:
oxidative stress, biomarker, erythrocyte, newborn
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova University of Porto Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Faculty of Pharmacy Katedra farmakologie a toxikologie Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultanti: Susana Rocha, Ph.D., prof. Alice Santos-Silva, Ph.D. Název diplomové práce: Biomarkery oxidačního stresu erytrocytů u novorozence – follow-up studie Oxidační stres (OS) bývá primárně spojován s patologickými stavy, byl však popsán i u zdravých, v termínu narozených dětí, a to v důsledku drastických změn, kterými organismus novorozence během a po porodu prochází. Cílem naší práce bylo pomocí vhodných biomarkerů proměřit hladiny OS v erytrocytech (RBC) novorozenců a přispět k porozumění toho, jak se organismus adaptuje na vnější prostředí. Tato problematika není plně prozkoumána a chybí oficiální referenční hodnoty. Vzorky krve byly získány od malého počtu subjektů (n = 8) a to dvakrát – v den narození (pupečníková krev) a po dvou měsících, jako follow-up vzorky (periferní krev). V nemocnici byla provedena základní hematologická a biochemická vyšetření, naše experimentální data zahrnují proměření několika biomarkerů OS v různých frakcích krve (RBC membrány, plasma a celé RBC): membránově vázaný hemoglobin (MBH), peroxidace lipidů (LPO), kvantifikace aktivity catalasy (CAT) a glutathion peroxidasy (GPx), stanovení celkové antioxidační kapacity (TAS) a celkového a oxidovaného glutathionu. Výsledky hematologických a biochemických vyšetření odpovídají znalostem o tomto tématu i referenčním hodnotám. Statisticky významné změny byly pozorovány u pěti z našich biomarkerů: pokles u membránové LPO a MBH poukazuje na to, že OS s věkem skutečně klesá. Zaznamenali jsme pokles aktivity GPx a nárůst u CAT, pravděpodobně v důsledku lehce odlišných cílů těchto enzymů a zvyšující se autonomie dětského organismu. Veškerá sesbíraná a naměřená dat poskytla dobré podklady pro studium vývoje a postupné adaptace dětského organismu na okolní svět a působení OS. Největším přínosem této práce jsou naměřené hodnoty OS biomarkerů, které mohou být orientačně použity jako referenční, jelikož, pokud je autorům známo, jiné zatím nebyly publikovány. Počet vzorků byl však omezený, a pouze u poloviny vybraných biomarkerů byla zaznamenána statisticky významná změna, novorozenec versus follow-up. Další výzkum je vyžadován pro prohloubení znalostí o OS a jeho biomarkerech, protože, jak věříme, tyto informace a hodnoty by mohly být s velkou výhodou používány v klinické praxi (monitorování, diagnostika). klíčová slova: oxidační stres, biomarker, erytrocyt, novorozenec
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University University of Porto Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Faculty of Pharmacy Department of Pharmacology and Toxicology Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Consultants: Susana Rocha, Ph.D., prof. Alice Santos-Silva, Ph.D. Title of diploma thesis: Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn – a follow-up study Increased levels of oxidative stress (OS) have been described in healthy, full-term newborns as a consequence of the drastic changes introduced by birth and by the exposure to extrauterine environment. Our intention was to examine the OS levels in red blood cells (RBCs) of neonates and to further understand the changes that the newborn organism undergoes with its newly- acquired autonomy as this knowledge is limited and there are no reference values. Umbilical cord blood samples were collected from a small population of newborns (n = 8) and several hematological and biochemistry parameters were evaluated. Our experimental data consist of OS biomarkers measurements performed in different fractions of blood (RBC membrane, total RBCs and plasma): membrane bound hemoglobin (MBH), lipid peroxidation (LPO), quantification of catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPx) activities, determination of total antioxidant status (TAS) and quantification of total and oxidized glutathione; the same parameters were assessed after two months in the same subjects (n = 8) using peripheral blood samples, to obtain the follow-ups. Hematological and biochemistry data were in accordance with general knowledge and available reference values. Significant changes were recorded in five of our OS biomarkers: decrease in membrane LPO and MBH levels suggests that OS really fades with age. We recorded a significant decrease in GPx activity and an increase in CAT activity which probably reflects different specialization of the enzymes and the newborn´s increasing autonomy. With all the gathered data we could observe the process of the newborn´s adaptation to the outer world. The most significant contribution of this work are the new OS biomarkers reference values, which, to our knowledge, have not been published before. However, our population was small and only half of the selected biomarkers displayed a significant change in the follow-ups two months after birth. Further studies are warranted to extend the knowledge in the field of OS and its biomarkers because we believe that there is a great potential for them to be used in clinical monitoring and diagnosis. keywords: oxidative stress, biomarker, erythrocyte, newborn
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Zubatá 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Zubatá 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Zubatá 425 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 114 kB