velikost textu

Analýza spotreby antikoagulancií v Českej republike v rokoch 2007 – 2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza spotreby antikoagulancií v Českej republike v rokoch 2007 – 2016
Název v češtině:
Analýza spotřeby antikoagulancií v České republice v letech 2007 – 2016
Název v angličtině:
Analysis of Anticoagulant Utilization in the Czech Republic in the period from 2007 to 2016
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hochelová
Vedoucí:
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Malý
Konzultant:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Id práce:
211012
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
spotřeba léčiv, perorální/parenterální antikoagulancia
Klíčová slova v angličtině:
drug utilization, oral/parental anticoagulants
Abstrakt:
Abstrakt Analýza spotreby antikoagulancií v Českej republike v rokoch 2007 – 2016 Autor: Zuzana Hochelová1 Školiteľ: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.1 Konzultant: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.1 1Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi a predchádzajú tvorbe krvnej zrazeniny. Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom dát o spotrebe perorálnych aj parenterálnych antikoagulancíi zo Štátneho ústavu liečiv (SÚKL) vyhodnotiť spotrebu antikoagulancií na území Českej republiky (ČR) v období od 01. 01. 2007 – 31. 12. 2016. Metodika: Výskum spočíval v retrospektívnej analýze liečiv z databázy SÚKL. V štúdii boli zahrnuté všetky perorálne a parenterálne antikoagulanciá schválené v ČR. Spotreba liečiva sa vypočítala ako počet definovanej dennej dávky na tisíc obyvateľov za deň (DID). Údaje o počte obyvateľov boli získané z Českého štatistického úradu. Bola aplikovná deskriptívna štatistika. Výsledky: Perorálne antikoagulanciá si držia svoje dominantné postavenie. Najmä warfarín má konštantne dominujúce postavenie medzi antikoagulanciami. Jeho spotreba zostáva takmer nezmenená, od roku 2007 do roku 2016 sa zvýšila z 10,03 DID na 11,61 DID. Skupina priamych perorálnych antikoagulancií (DOAC) je na českom trhu liečiv od roku 2008. Celková spotreba DOAC sa od roku 2008 do roku 2016 zvýšila z 0,002 DID na 5,27 DID. Celková spotreba nízkomolekulárnych heparínov (LMWH) sa od roku 2007 do roku 2016 zvýšila z 3,46 DID na 9,38 DID. Záver: Výsledky preukázali celkovo zvýšený rastúci trend spotreby antikoagulancií. Warfarín aj napriek jeho mnohým nevýhodám si drží svoje prvenstvo v spotrebe. Skupina DOAC predstavuje alternatívu v antikoagulačnej terapii, avšak stále sa stretávame s jej limitáciou. Skupina LMWH má napriek parenterálnemu podaniu doposiaľ nezastupiteľné miesto.
Abstract v angličtině:
Abstract Analysis of anticoagulant utilization in the Czech republic in the period from 2007 to 2016 Author: Zuzana Hochelová1 Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.1 Consultant: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.1 1Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: Anticoagulants are drugs that reduce blood clotting and prevent the formation of blood clots. In the Czech Republic – antagonists of vitamin K-warfarin, direct oral inhibitors of factor Xa-rivaroxaban, apixaban, edoxaban, direct oral inhibitors trombin – dabigatran, parenteral anticoagulants – heparin, low-molecular heparin, fondaparinux, oral and parenteral hirudin are used. Objective: The objective of this diploma thesis was to assess the consumption of oral and parenteral anticoagulants in the Czech Republic from 01. 01. 2007 to 31. 12. 2016, based on the data from the State Institute of Drug Control (SIDC). Methods: ATC/DDD methodology was applied. The research consisted of a retrospective analysis of the SIDC database. All oral and parental anticoagulants approved in the CR were included in the study. Drug utilization was calculated as number of defined daily doses per thousands of inhabitants per day (DID). The data on the number of residents was acquired from the Czech Statistical Office. Results: Oral anticoagulants hold a dominant position. Especially warfarin continuously holds a dominant position among anticoagulants. Its consumption remains almost constant, from 2007 to 2016 raised from 10.03 DID to 11.61 DID. Group of DOACs has been available on the Czech market since 2008. The consumption of DOAC grew rapidly from 2012. Total consumption of DOACs increased from 2007 to 2016 from 0.002 DID to 5.27 DID. Total consumption of LMWH increased from 2007 to 2016 from 3.46 DID to 9.38 DID. Conclusion: conclusion, the results showed a generally increasing trend in anticoagulant consumption. Warfarin, despite its many disadvantages, has kept its primacy in consumption. The group of DOAC is an alternative to anticoagulation therapy, but we are still confronted with its limitation. Despite the parenteral administration, the LMWH group still has an irreplaceable place.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hochelová 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Hochelová 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Hochelová 214 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Malý 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB
Stáhnout Errata Mgr. Zuzana Hochelová 462 kB