velikost textu

Rozvoj jazykových dovedností žáků z jazykově znevýhodněného prostředí v přírodovědné výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj jazykových dovedností žáků z jazykově znevýhodněného prostředí v přírodovědné výuce
Název v angličtině:
Language skills development of pupils from language disadvantaged background realised in primary science education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Cyril Štěpán
Vedoucí:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
211009
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální začlenění, inkluzivní vzdělávání, jazykově znevýhodněné prostředí, jazykové dovednosti, odlišný mateřský jazyk, experiment ve výuce, přírodovědné vzdělávání, primární vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
social inclusion, inclusion in education, language disadvantaged background, language skills, different mother tongue, experiment in science education, primary education
Abstrakt:
Diplomová práce – Cyril Štěpán Abstrakt Ve své práci se v teoretické části zabývám nejprve konkrétními jazykovými problémy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Snažím se popsat, co to vlastně je „sociální znevýhodnění“ a jaká jsou jeho specifika. Dále se zabývám dětmi a zvláštnostmi jejich vývoje v takovém prostředí a nakonec samotnými komunikačními dopady na tyto děti při vstupu do mateřské nebo základní školy. V druhé kapitole píši o jazykových a komunikačních bariérách dětí s odlišným mateřským jazykem. Popisuji a vysvětluji pojem „odlišný mateřský jazyk“. Poté se věnuji statistickým údajům týkajících se žáků cizinců na českých školách a jejich kategorizaci, abych pomocí těchto údajů odhalil nejpočetnější jazykové skupiny cizinců na českých školách. Tyto jazykové skupiny (slovanské jazyky a vietnamština) dále popisuji a vytýkám konkrétní jazyková specifika těchto jazyků, která jsou ve srovnání s češtinou zásadní a je tedy potřeba při výuce češtiny na ně klást zvláštní důraz. V poslední kapitole teoretické části své diplomové práce se věnuji začleňování těchto žáků do základních škol. Nejprve definuji pojem inkluze a dále se zabývám konkrétními strategiemi a možnostmi inkluze těchto žáků do českých škol. Empirická část mé diplomové práce je tvořena českým překladem publikace Lilu´s house: Language skills through experiments vytvořené skupinou pedagogů z různých evropských zemí, která nabízí konkrétní nápady pro rozvoj jazykových dovedností dětí z jazykově znevýhodněného prostředí v rámci přírodovědné výuky. Klíčová slova: Sociální začlenění, inkluzivní vzdělávání, jazykově znevýhodněné prostředí, jazykové dovednosti, odlišný mateřský jazyk, primární vzdělávání, sociálně znevýhodněné prostředí.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis – Cyril Štěpán Abstract In the theoretical part of my thesis, I first aim to outline the particular language problems of children brought up in a socially disadvantaged background. I attempt to describe what actually is „social disadvantage“ and what are its specifics. Moreover, I deal with the particularity of development of children in such background and with the imapact on communication skills of these children when they enter nursery or elementary school. In the second chapter of my thesis, I write about langugage and communication barriers of children with different mother tongue. I describe and explain the term „different mother tongue“. Then I pursue the statistics on pupils foreigners in czech schools and their categorisation to discover the most represented foreign languages in czech schools. I furthermore describe these languages (Slavic language group and Vietnamese) and I point out those linguistic differences of these languages when compared to the czech language that are the most crucial ones in the process of learning czech. In the last chapter of the theoretical part of my thesis, I write about school inclusion of these pupils. I first try to define the term inclusion only to later come up with concrete strategies and possibilities of inclusion of these pupils in czech schools. The emipric part of my thesis is a complete english to czech translation of Lilu´s house: Language skills through experiments publication, created by group of teachers from different european countries, which offers concrete ideas for language skills development of children from language disadvantaged background in science lessons. Key words: Social inclusion, inclusion in education, language disadvantaged background, language skills, different mother tongue, primary education, socially disadvantaged background.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Cyril Štěpán 785 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Cyril Štěpán 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Cyril Štěpán 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Stará, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 152 kB