velikost textu

Řízení změny v systému hlášení nežádoucích událostí v Nemocnici Žatec, o.p.s.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení změny v systému hlášení nežádoucích událostí v Nemocnici Žatec, o.p.s.
Název v angličtině:
Managing the change in the reporting system of adverse events at Žatec Hospital
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Olšanová
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Hana Drábková
Id práce:
211004
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
incident, mimořádná událost, neshoda, nežádoucí událost, systémová změna, řízená změna, změna procesu
Klíčová slova v angličtině:
incident, mismatch, unwanted event, system change, controlled change, process change
Abstrakt:
ABSTRAKT ČESKÝ Cílem mé práce je představit systém sledování nežádoucích událostí a jeho provázanost s legislativními předpisy České republiky a nastínit proces řízené změny v organizaci. Obecnému popisu systému hlášení nežádoucích událostí v národním i mezinárodním měřítku, je věnována teoretická část, která vychází z odborné literatury. Další podstatná část teoretického základu je věnována systému jakosti a základním postupům procesů řízené změny, jak jsou popsány českými i zahraničními autory. Praktickou částí je případová studie z Nemocnice Žatec, o.p.s., která představuje prvotní analýzu systému sledování nežádoucích událostí v organizaci, plánování a popis procesů a jednotlivých kroků v procesu řízené změny s následnou analýzou systému sledování nežádoucích událostí po změně. Dále jsou zde představeny výsledky porovnání původního a stávajícího systému sledování nežádoucích událostí v Nemocnici Žatec, o.p.s. Původní systém, jak bylo zjištěno prvotní analýzou, nebyl zcela funkční, data v něm zjištěná jsou porovnána s daty získanými po obměně systému hlášení nežádoucích událostí v této organizaci a na jejich základě byla provedena analýza vyhodnocující původní i současný stav sběru dat o nežádoucích událostech v nemocnici. Závěr práce pak představuje hodnocení přínosů změny pro organizaci i zaměstnance na základě analýzy procesů popsaných v praktické části a shrnuje možnosti využití statistických údajů, týkajících se některých typů neshod. Dále představuje nové možnosti prezentace a zefektivnění vlastní práce a v neposlední řadě přináší potvrzení, že systém implementovaný v Nemocnici Žatec, o.p.s., je svým obsahem dostačující pro roční vykazování dat do národního systému hlášení nežádoucích událostí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Klíčová slova: incident, mimořádná událost, neshoda, nežádoucí událost, systémová změna, řízená změna, změna procesu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN ENGLISH The aim of my thesis is to introduce the system of monitoring of undesirable events and its relationship with the legislative regulations of the Czech Republic and outline the process of controlled change in the organization. The theoretical part of the thesis is dedicated to the general description of the system of reporting undesirable events at national and international level and is based on research from available literature. The other important part of the theoretical part of the thesis is dedicated to the quality system and basic processes of controlled change processes as described by the Czech and foreign authors. The practical part of the thesis is based on a case study from The Žatec Hospital, which represents the initial analysis of the monitoring system of the undesirable events in the organization, planning and description of the processes and individual steps in the process of controlled change with subsequent analysis of the system of adverse event monitoring after aforementioned change. Furthermore the results of the original and the current system comparison are being presented. The original system, as found by the initial analysis, was not fully functional and the data were compared with the data obtained after the revision of system's adverse event reporting, and an analysis was conducted to evaluate both the original and current status of the hospital’s adverse event data collection. The conclusion of the thesis is an evaluation of the benefits of a change for the organization and its employees based on the analysis of the processes described in the practical part. It summarizes the possibilities using statistical data regarding some types of the mismatches. It presents new possibilities of presentation and streamlining of work and last but not least it brings a confirmation that the system implemented in The Žatec Hospital is sufficient for annual data reporting to the National System of Reporting of Adverse Events of the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. Keywords: incident, mismatch, unwanted event, system change, controlled change, process change.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Olšanová 2.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Olšanová 912 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Olšanová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Olšanová 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Drábková 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB