velikost textu

Zajištění personální stability v doprovázejících organizacích (v neziskových organizacích působících v oblasti náhradní rodinné péče)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění personální stability v doprovázejících organizacích (v neziskových organizacích působících v oblasti náhradní rodinné péče)
Název v angličtině:
The assurance of personal stability in accompanying organizations (in non-profit substitute family care organizations)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Rubešová
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
Mgr. Martina Procházková
Id práce:
210981
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náhradní rodinná péče, doprovázení pěstounských rodin, nestátní nezisková organizace, personální management, péče o zaměstnance.
Klíčová slova v angličtině:
Substitute family care, accompaniment of foster care, non-governmental non-profit organization, personnel management, care of employees.
Abstrakt:
ABSTRAKT Náhradní rodinná péče je v České republice často zmiňovaným tématem zejména v souvislosti se stále vysokým počtem dětí umístěných do ústavních zařízení. Pěstounská péče, jako jedna z forem náhradní rodinné péče, zaznamenala v souvislosti s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. od ledna 2013 nové pojetí podpory a vymezení práv a povinností pěstounů. Jednou z těchto povinností je uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče buď s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo s nestátní neziskovou organizací, která má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na personální činnosti nestátních neziskových organizací, které doprovází pěstounské rodiny a na samotné klíčové doprovázející pracovníky. V teoretické části vymezuji oblast sociálně právní ochrany dětí, systém náhradní rodinné péče, činnost nestátních neziskových organizací a personální procesy v organizaci. V provedeném kvalitativním výzkumu mapuji formou polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky a klíčovými doprovázejícími pracovníky oblast řízení lidských zdrojů v doprovázejících organizacích. Z výzkumu vyplynulo zejména zjištění, že ve většině z oslovených organizací je věnována patřičná pozornost personálním procesům a péči o doprovázející klíčové pracovníky. Klíčoví sociální pracovníci považují doprovázení pěstounů za smysluplnou činnost, oceňují dlouhodobý vztah s pěstounskými rodinami. Kladně hodnotí zázemí v organizaci, dobrý kolektiv, atmosféru a péči a zájem ze strany vedení organizací. V závěru práce přináším doporučení, která by mohla pomoci ke zkvalitnění systému doprovázení a fungování doprovázejících organizací. KLÍČOVÁ SLOVA Náhradní rodinná péče, doprovázení pěstounských rodin, nestátní nezisková organizace, personální management, péče o zaměstnance.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Substitute family care is a frequently mentioned topic in the Czech Republic, especially in connection with the high number of children placed in institutional facilities. Foster care, as a one of the forms of substitute family care, was registered within the amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children No. 359/1999 Coll. It was in January 2013 and a new concept of support and definition of foster parents' rights and obligations was defined. One of these obligations is to conclude a foster care agreement either with the municipal authority of the municipality with extended powers or with a non-governmental non-profit organization which is entrusted with the exercise of social and legal protection of children and with foster care agreements. This diploma thesis focuses on the personnel activities of non-governmental non-profit organizations that accompany foster families and on the key accompanying workers themselves as well. The theoretical part defines an area of social and legal protection of children, the system of substitute family care, the activities of non-governmental non-profit organizations and personnel processes in the organization. In the qualitative research, I map out an area of human resources management in the accompanying organizations in the form of semi-structured interviews with executives and key accompanying workers. In particular, the research found that in most of the addressed organisations, appropriate attention is given to personel processes and care for accompanying key workers. Key social workers consider accompanying foster parents to be a meaningful aktivity and they appreciate the long-term relationship with foster families. They positively evaluate the background of the organization, create a good team environment and management takes an interest in their work. To conclude the theses, I make recommendations that could help improve the system of accompanying organisations. KEYWORDS Substitute family care, accompaniment of foster care, non-governmental non-profit organization, personnel management, care of employees.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Rubešová 987 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Rubešová 315 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Rubešová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Rubešová 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Procházková 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB