velikost textu

Komunikační schopnosti osob se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační schopnosti osob se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči
Název v angličtině:
Communication skills of people with moderate mental disabilities in institutional care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Šafářová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
210943
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost, mentální postižení, sociální služby, jazykové roviny, dospělá osoba
Klíčová slova v angličtině:
communication ability, impaired communication ability, mental disability, social services, language levels, adult person
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá komunikačními schopnostmi osob se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na dospělé osoby se středně těžkým mentálním postižením. Nejprve definuje a charakterizuje dospělost, dále vymezuje a klasifikuje mentální postižení a v poslední řadě charakterizuje dospělého jedince s mentálním postižením. Další kapitola je věnována komunikaci, která je zde vymezena společně s komunikační schopností. V rámci této kapitoly jsou také podrobněji popsány symptomatické poruchy řeči u mentálního postižení, jednotlivé jazykové roviny a vliv mentálního postižení na ně. Poslední kapitola teoretické části přibližuje podporu mentálně postižených osob v rámci sociálních služeb. Nejdříve se zaměřuje na historii sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, poté na legislativní upevnění sociálních služeb. V závěru pak kapitola popisuje některé druhy a formy sociálních služeb. Praktická část obsahuje zpracování kvalitativního výzkumného šetření, které bylo provedeno s osobami se středně těžkým mentálním postižením v institucionální péči. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat komunikační schopnosti osob se středně těžkým mentálním postižením. Na základě stanoveného hlavního cíle byly stanoveny dílčí cíle práce a výzkumné otázky, které byly zaměřeny na jednotlivé jazykové roviny. Ve výzkumném šetření byly zpracovány případové studie čtyř dospělých osob s mentálním postižením. V závěru byly shrnuty výsledky výzkumného šetření a uvedena doporučení pro speciálně pedagogickou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost, mentální postižení, sociální služby, jazykové roviny, dospělá osoba
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT This diploma thesis deals with communication skills of people with moderate mental disabilities in institutional care. The theoretical framework is divided into three chapters. The first chapter focuses on adults with moderate mental disabilities. First, it defines and characterizes adulthood, further defines and classifies mental disability and lastly characterizes adult individuals with mental disabilities. The next chapter is devoted to communication, which is defined along with communication skills. This chapter also describes symptomatic speech disorders of people with mental disabilities and individual language levels and the impact of mental disability on them in detail. The last chapter of the theoretical part approaches the support of people with mental disabilities in the framework of social services. First of all, it focuses on the history of social services for people with mental disabilities, then on the legislative consolidation of social services. In conclusion, this chapter describes some types and forms of social services. The practical part contains the elaboration of a qualitative research which was conducted on people with moderate mental disabilities in institutional care. The main objective of the research was to analyze communication skills of people with moderate mental disabilities. On the basis of the determined main objective, the partial objectives of the thesis and the research questions, which were focused on language levels, were determined. Case studies of four adult clients were completed in the research. In conclusion, the results of research were summarized and recommendation for special pedagogical practice were presented. KEY WORDS communication ability, impaired communication ability, mental disability, social services, language levels, adult person
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Šafářová 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Šafářová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Šafářová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Šafářová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 788 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 787 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB