velikost textu

P. Franz Schneider: portrét bolzanovce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
P. Franz Schneider: portrét bolzanovce
Název v angličtině:
P. Franz Schneider: Portrait of a Bolzanist
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Pichnerová
Vedoucí:
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Id práce:
210934
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bolzanismus|katechetika|Čechoněmci|katolické osvícenství|katolická restaurace|národní obrození
Klíčová slova v angličtině:
bolzanism|catholic Enlightenment|catholic restauration|national revival|Cathechesi|German Bohemians
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá osobou a dílem čechoněmeckého kněze, pedagoga a spisovatele P. Franze Schneidra (1794-1858), předního představitele bolzanovského hnutí a výrazné postavy pražského kulturního života první poloviny 19. století. Pomocí biografických pramenů rekonstruuje jeho životní běh, přičemž si všímá zejména národnostních a církevně historických kontextů. Dále předkládá literárněvědnou a obsahovou analýzu Schneidrových uměleckých, publicistických i náboženských textů a sleduje nachleben této historické osobnosti coby postavy v českém písemnictví. Na závěr mapuje Schneidrovo postupné vytrácení se z veřejné paměti. Práce postupuje metodami literární vědy i historiografie. Jejím základním nástrojem je rozbor textu. K popsání Schneidrova života a povahy využívá jeho vlastní díla, ale také svědectví jeho současníků, kteří o něm zanechali písemné zmínky. Dále vychází z hmotných pramenů, jako je například náhrobek od sochaře Františka Šebka. Usiluje vytvořit životopis v moderním pojetí – tedy takový, který nevyděluje osobnost z jejího historického kontextu, ale ani neumenšuje její roli v historických procesech. Ukazuje, že Franz Schneider poznamenal české národní obrození a formoval náboženské smýšlení nejméně dvou generací, jež buď zažily jeho vyučování, nebo alespoň znaly jeho díla. Toto působení mohlo být přirozeně i negativní. Práce dále vymezuje hranice mezi Schneidrem jako historickým fenoménem a literární fikcí, ale také tuto fikci včleňuje do širšího rámce skutečnosti jako jeden z jejích legitimních výrazů: nachleben Schneidrova fenoménu v beletrii je přece reakcí na skutečný život této osobnosti. V souladu s cílem výzkumu je celá jedna kapitola zasvěcená Schneidrovu charakteru. Věnuji mu pozornost také v ostatních kapitolách, zejména o literárním a pedagogickém díle autora.
Abstract v angličtině:
Abstrackt (in English) This bachelor thesis deals with the life and work of the German Bohemian priest, teacher and writer P. Franz Schneider (1794-1858), a leading member of the Bolzanist movement and a significant figure of the cultural life of Prague in the first half of the 19th century. It reconstructs his curriculum vitae through biographical sources, especially with respect to the contexts of nationality and ecclesiastical history. The thesis also presents an analysis of the content and literary aspects of Schneider's fictional works, journalism and religious texts and follows the nachleben of this historical personality as a figure in Czech literature. In its conclusion this bachelor thesis describes Schneider's gradual disappearance from public memory. This thesis uses the methods of literary science and historiography. Its basic tool is text analysis. To the describing of Schneider's life and his own work, but also the documents of his contemporaries who left written mentions of him. Its other sources are material such as the tombstone by sculptor František Šebek. The bachelor thesis strives for a biography in a modern sense – it means that it does not separate the personality from his or her historical context, but it does not diminish his or her role in historical processes. It shows that Franz Schneider influenced the Czech national revival and formed religious thinking of two generations at least, which experienced his teaching or knew his works. This influence can be, of course, also harmful. The bachelor thesis also define the boundaries between Schneider as a historical phenomena and literary fiction, but also incorporate this fiction into the broader framework of reality as one of its legitimate expressions: Schneider's nachleben in fiction is a reaction to the real life of this personality. In accordance with the goal of the research, a whole chapter is dedicated to Schneider's character. I also focus on it in other chapters, especially in the chapter about the author's literary and pedagogical work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Pichnerová 3.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Pichnerová 586 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Pichnerová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Pichnerová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. 600 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 708 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 152 kB