velikost textu

Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí
Název v angličtině:
Acculturation of the immigrant women the case of women immigrants from Ukraine and Arab countries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Koropecká
Id práce:
210915
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akulturace, kultura, gender, Ukrajinky, ženy z arabských zemí
Klíčová slova v angličtině:
acculturation, culture, gender, Ukrainian women, women from Arab countries
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá procesem akulturace, tedy adaptace na jiné kulturní prostředí než se jedinec narodil, imigrantek na české kulturní prostředí. Tento proces je stejně jako další fáze mezinárodní migrace genderově podmíněn, tedy ovlivněn tím, jaké společnost přisuzuje ženám a mužům role, normy a vzorce chování. Odborníci prokázali, že ženy prožívají akulturaci jinak než muži. Kvůli jejich reprodukční roli jsou považovány za nositelky a ochranitelky kulturní identity imigrantské skupiny a očekává se od nich, že kulturní hodnoty předají dalším generacím. Proces akulturace byl hodnocen na základě teorie stresu a jeho zvládání. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny dvě skupiny imigrantek, ženy z Ukrajiny a arabských zemí. Hlavním cílem práce zjistit, zda respondentky z těchto zemí zažívají akulturační stres při adaptaci na nové kulturní prostředí a jak se jim daří tento stres redukovat a také co akulturaci u imigrantek v českém prostředí ovlivňuje. S respondentkami byly provedeny polostrukturované rozhovory, které byly následně vyhodnoceny metodou kvalitativní obsahové analýzy. Klíčová slova: akulturace, kultura, gender, Ukrajinky, ženy z arabských zemí 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines the acculturation process of women immigrant to Czech cultural environment. Acculturation can be defined as adaptation to cultural environment other than the individual was born in. Just like the other phases of international migration, this process is gendered, i.e. influenced by roles, norms and patterns of behavior assigned to women and men by society. Experts have shown that women experience acculturation differently than men. Due to their reproductive role they are considered to be carriers and protectors of immigrant groups' cultural identity and are expected to transmit cultural values to the future generations. The acculturation process' assessment was based on theory of stress and coping. For qualitative research, two groups of immigrant women, from Ukraine and Arab countries, were selected. The main objective of this work was to determine whether the respondents from these countries were experiencing acculturative stress during their adaptation to new cultural environments, how they coped with this stress and also what influenced their acculturation in Czech environment. Semi-structured interviews were conducted with the respondents and were evaluated using qualitative content analysis. Keywords: acculturation, culture, gender, Ukrainian women, women from Arab countries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Koropecká 4.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Koropecká 33 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Koropecká 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Koropecká 7 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Markéta Koropecká 42 kB