velikost textu

Zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče
Název v angličtině:
The workload of multidisciplinary team in a home for elderly in the context of the Biographical concept of care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Chlebová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Tereza Hartošová
Oponent:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Id práce:
210905
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní zátěž|multidisciplinární tým|senior|domov pro seniory|Biografická koncepce péče|senior s demencí|aktivity denního života
Klíčová slova v angličtině:
workload|multidisciplinary team|elderly people|home for elderly|biographical concept of care|elderly people with dementia|activities of daily living
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma mapování zátěže multidisciplinárních týmů v domovech pro seniory se syndromem demence. Teoretická část popisuje základní pojmy týkající se tématu této práce. Zabývá se syndromem demence a jeho prevalencí, domovy pro seniory a pojmem formálního pečujícího v rámci multidisciplinárního týmu. Rovněž je představen biografický model péče a je vysvětlen pojem zátěže pečujícího. Praktická část se věnuje vyhodnocení zátěže formálních pečujících pomocí kvantitativního dotazníkového šetření. Tento průzkum se odehrával ve čtyřech domovech, ve kterých je zaveden model biografické péče. Cílem této práce je zmapovat a definovat oblasti zátěže, které pečující vnímá. Dalším cílem je zjistit rozdíly vnímání zátěže v závislosti na věku a délce praxe pečujícího.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This bachelor thesis is focused on the topic of mapping distress of multidisciplinary teams in the retirement houses for seniors with dementia syndrome. The theoretical part describes the basic concepts associated with the topic of this thesis. It deals with the dementia syndrome and its prevalence, retirement houses and the concept od formal carer within the multidisciplinary team. The biographical model of care is also introduced and the concept of the caregiver burden is explained. The practical part deals with evaluation of the caregiver burden of formal carers through quantiative questionnaire survey. The survey was conducted at four homes where the biographical model of care is implemented. The aim of this thesis is to map and define the areas of care where the caregiver feels the most distress. Another aim is to find out the differences in feeling of distress depending on the age and length of the caregivers´work experience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Chlebová, DiS. 2.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Chlebová, DiS. 131 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Chlebová, DiS. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Chlebová, DiS. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Hartošová 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 786 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB