velikost textu

Nástup nových politických stran v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nástup nových politických stran v České republice
Název v angličtině:
The emergence of new political parties in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Daniel Šárovec
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Id práce:
210896
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politické strany, nové politické strany, stranický systém, Hnutí ANO 2011, Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Political parties, new political parties, party system, Movement ANO 2011, Tomio Okamura's Dawn of the Direct Democracy movement, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je pojednat o nových politických stranách v kontextu českého stranického systému. Zkoumanými politickými subjekty jsou hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit přímé demokracie, které prorazily ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Tato vícepřípadová studie postupuje od elementárního a nejednoznačně uchopitelného pojmu politická strana k rozličným teoretickým aspektům novosti, přičemž se následně snaží v kontextu nových stran stručně definovat český stranický systém. Činí tak z hlediska legislativních pravidel pro (nejen nové) politické strany, ale i z pohledu vývojového. Empirická část poté pracuje s jednotlivými charakteristikami vybraných dvou subjektů – zaměřuje se postupně na jejich vznik a vývoj, programové ukotvení, osobu lídra a členů, volební kampaň a účast hnutí ve volbách. Jednotlivé charakteristiky mají za úkol výstižně představit obě seskupení tak, aby byly jasně patrné nejen jejich společné, stejně jako jejich odlišné rysy. Získané poznatky jsou posléze posuzovány optikou zvolené teorie novosti Allana Sikka, kdy je zkoumáno, zda ANO a Úsvit spadají do některé z kategorií v teorii definovaných. Práce se snaží posunout stav poznání týkající se nových českých politických stran, stejně tak ale poukazuje na pozitiva a negativa zvolené teorie. Vedle toho se snaží o diskusi nad jednotlivými definicemi a teoretickými koncepty, přičemž se také zamýšlí nad možnými východisky a perspektivami dalšího vývoje výzkumu nových politických stran.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to discuss new political parties in the context of the Czech party system. Movement ANO 2011 and Dawn of Direct Democracy are the researched subjects which broke through elections to the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 2013. This multiple case study proceeds from the basic and ambiguously gripped notion political party to diverse theoretical aspects of newness, trying to briefly define the Czech party system in the context of new political parties. It is done in terms of legislative rules for (not only new) political parties and also from a developmental view. Afterwards the empirical part works with particular characteristics of two chosen subjects – it gradually focuses on their emergence and development, programme, the leader and members, electoral campaign and their participation in elections. The task of the individual characteristics is to introduce both subjects accurately so their common and different traits are obvious. The gained findings are later assessed by the view of the chosen Sikk’s theory of newness. There is examined if ANO and Dawn fall into some of the categories defined by this theory. The diploma thesis tries to shift the state of knowledge of new Czech political parties and refers to the positives and negatives of the chosen theory. Next to this it is trying to discuss particular definitions and theoretical concepts and considers the possible way-outs and perspectives of the following evolution research of new political parties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Šárovec 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Šárovec 166 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Šárovec 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 598 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.98 MB