velikost textu

Politika, identita a národ. Pohled z perspektivy sociální psychologie: Potřebujeme integrativní národní identitu?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika, identita a národ. Pohled z perspektivy sociální psychologie: Potřebujeme integrativní národní identitu?
Název v angličtině:
Politics, Identity and Nation From the perspective of social psychology: Do we need an integrative national identity?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Terezie Kosíková
Vedoucí:
Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Id práce:
210866
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politika, identita, národ
Klíčová slova v angličtině:
National Identity, Social psychology, Politics
Abstrakt:
Politika, identita a národ Abstrakt Národní identita je aktuálním a často řešeným tématem. Přesto, zdá se, na její definici v akademické obci nepanuje shoda. Národní identita však nadále zůstává hlavní součástí občanova života a je nezbytná pro fungování demokratického právního státu. Zvolila jsem si proto za cíl práce podívat se na téma národní identity z normativního hlediska a položit si otázku: „Je možné národní identitu aktivně redefinovat?“ Toto redefinování či aktivní přetváření národní identity na identitu více „integrativní“, by mohlo být řešením na mnohé výzvy dnešní doby jako je zvyšující se počet migrantů, polarizace politikou identity či sílící separatistické a nationalistické skupininy uvnitř států. Protože jsem si zvolila široké téma, rozhodla jsem se pro jeho popis a mapování z pohledu různých přístupů. V první části se zabývám nejprve pojmem identity, kde pro její vysvětlení používám Tajfelovu Teorii sociální identity z oboru sociální psychologie. V druhé části se pak zabývám historií národní identity a s ní souvisejících pojmů jako je národ a občanství, které vysvětluji na teoriích z oblasti poliologie a politické filosofie. Teoretické pochopení má pak posloužit k zorientování a položení základů pro chápání národní identity. V třetí části se opět vracíme k sociální psychologii a s komentářem analyzujeme výběr z tří zajímavých výzkumů, které mohou osvětlit reálné fungování národní identity v dynamice psychologie skupin a sociálních identit. Na poměrně ambiciozní otázku, zda potřebujeme integrativní národní identitu, jsem tedy uspokojivě odpovědět nedokázala. Podařilo se mi obsažné téma spíše zmapovat z více perspektiv. Přesto doufám, že jsem dokázala poskytnout systematický, i když pouze průřezový, pohled na národní identitu z perspektiy sociální psychologie, který může skýtat alespoň v částech přínosná propojení odlišných pohledů a konceptů. Klíčová slova: Národní identita, sociální psychologie, politika
Abstract v angličtině:
Politics, Identity and Nation Abstract National identity is a current and frequently discussed topic. Nevertheless, there seems to be no consensus on its definition in the academic community. However, national identity remains a major part of the citizen's life and is essential for the functioning of a democratic rule of law. Therefore, I chose the aim of my work, to look at the topic of national identity from a normative point of view and ask the question: „Is it possible to actively redefine a national identity?“ This redefining into more integrative identity could be an answer to many of today's challenges, such as the increasing number of migrants, polarization by identity politics or the growing separatist and nationalist groups within states. Because I chose a broad topic, I decided to describe it and map it from the perspective of different approaches. The first part deals with the concept of identity, where I use Tajfel's Theory of Social Identity in the field of social psychology. In the second part, I deal with the history of national identity and related concepts such as nation and citizenship, which I explain on theories of the field of political science and political philosophy. The theoretical understanding should then serve to orient and lay the foundations for understanding national identity. In the third part, we return to social psychology and analyze with a commentary a selection of three interesting pieces of research that can shed light on the real functioning of national identity in the dynamics of group and social identity psychology. At the end I was not able to satisfactorily answer the rather ambitious question of whether we need an inclusive national identity. I mainly managed to map a comprehensive topic from multiple perspectives. Nevertheless, I hope that I have been able to provide a systematic, if only transversal, view on national identity from the perspective of social psychology, which can provide at least in part beneficial links between different views and concepts. Klíčová slova: National Identity, Social psychology, Politics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Terezie Kosíková 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Terezie Kosíková 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Terezie Kosíková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 152 kB