velikost textu

Aplikace kompetenčního modelu v podmínkách veřejné obchodní akademie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace kompetenčního modelu v podmínkách veřejné obchodní akademie
Název v angličtině:
Applying the Competence Model in the Public Business Academy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Dobaková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
210826
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kompetence, Klíčové kompetence, Kompetenční model, Celoživotní učení, Řízení lidských zdrojů, Personální procesy, Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
Klíčová slova v angličtině:
Competencies, Key Competencies, Competence Model, Lifelong Learning, Human Resource Management, Personnel Processes, Secondary School Teacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou využití kompetencí a kompetenčního modelu jako efektivního nástroje personálního řízení organizace. Řízení lidských zdrojů podle kompetencí (competency – based /HR/ management, CBM) je aktivně využívaný model především v komerční sféře. V posledních letech však k tomuto modelu řízení přistupuje také stále více organizací státní správy. Problematikou získávání a využívání různých druhů kompetencí, sestavením kompetenčního modelu a jejich následnou aplikací při personálním řízení se zabývá jak teoretická, tak empirická část práce. Vymezení základních pojmů a principů řízení podle kompetencí vychází ze studia odborné literatury a závazných dokumentů, které propojují principy řízení podle kompetencí se strategií celoživotního učení a s modely učící se organizace. Empirická část se nejprve zabývá skutečným využíváním kompetencí a kompetenčních modelů v podmínkách veřejných obchodních akademií v Praze a Středočeském kraji. Popisuje současný stav využívání řízení lidských zdrojů podle kompetencí řediteli veřejných obchodních akademií v uvedeném regionu. Zjištěný stav je komparován s výsledky šetření společností Trexima, spol. s r.o. v komerčních organizacích, který byl realizován v roce 2014. Empirická část je dále zaměřena na sestavení kompetenčního modelu „učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy“. K sestavení kompetenčního modelu „učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy“ – obchodní akademie, byl využit vzorový etalon z Centrální databáze kompetencí respektive z Národní soustavy povolání, otevřené a všem dostupné databáze povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the use of competences and competency model as an effective tool of personnel management of the organization. Competency - based / HR / Management (CBM) is an actively used model primarily in the commercial sphere. However, in recent years, more and more government organizations have also approached this governance model. The theoretical and empirical part of the thesis deals with the issue of acquiring and using various types of competencies, compiling a competency model and their subsequent application in personnel management. The definition of basic terms and principles of competency management is based on the study of professional literature and binding documents that link the principles of competence management to the lifelong learning strategy and learning organization models. The empirical part first deals with the actual use of competencies and competency models in the conditions of public business academies in Prague and Central Bohemia. It describes the current state of use of human resources management by competency of the director of public business academies in the region. The observed state is compared with the results of the Trexima, spol. s r.o. in the commercial organizations, which was implemented in 2014. The empirical part is further focused on the compilation of the competence model of the “teacher of general education subjects”. A model standard from the Central Competence Database or the National Occupational System, open and accessible to all available databases of professions administered by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, was used to compile the competence model of the “secondary school teacher”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Dobaková 2.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Dobaková 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Dobaková 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Dobaková 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 568 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB