velikost textu

Odsun Němců z Jindřichova Hradce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odsun Němců z Jindřichova Hradce
Název v angličtině:
The transfer of the Germans from Jindřichův Hradec
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Dvořáková
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Id práce:
210819
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odsun Němců|českoněmecké vztahy|divoký odsun|organizovaný transfer|poválečné násilí
Klíčová slova v angličtině:
transfer of the Germans|the relations between Czech and Germans|wild transfer|organized transfer|post-war violence
Abstrakt:
Abstrakt Odsun n meckého obyvatelstva prob hl po druhé sv tové válce. Lze ho rozd lit na dv období – tzv. divoký odsun a organizovaný transfer. Jindřich v Hradec byl převážn eským m stem, kde před válkou žilo zhruba p t procent n meckého obyvatelstva. Po Mnichovské dohod z stal Jindřich v Hradec na území druhé republiky, stal se ovšem jakýmsi eským poloostrovem, jelikož jeho blízké okolí bylo připojeno k íši. B hem války probíhala v Jindřichov Hradci ze strany zdejší samosprávy snaha o germanizaci obyvatelstva. Po válce pak odsud bylo stejn jako z v tšiny území obnoveného eskoslovenska n mecké obyvatelstvo odsunuto. St žejní ást práce se zabývá odsunem N mc z m sta a jeho nejbližších vesnic. Cílem bylo zmapovat, jak zde odsun prob hl, kolik lidí muselo odejít a naopak, kolik lidí mohlo z stat a z jakých d vod . Krom samotného tématu povále ného vysídlení se v práci v nuji i vzniku interna ních tábor a lidovému soudnictví. Na celou událost je v práci nahlíženo z delší asové perspektivy. Nepokrývá tedy jen samotný povále ný pr b h odsunu, ale zabývá se i d jinami m sta před rokem 1945, které mohly odsun a případné vyhrocení povále né situace ovlivnit. Hlavní ást práce vychází z archivních pramen lokálního charakteru, především z fondu Okresní úřad Jindřich v Hradec a fond Archiv m sta Jindřich v Hradec, a periodik, které ve m st po konci války vycházely – Naše svoboda, Jiskra. Zárove vycházím i z vydané odborné literatury. Klí ová slova odsun N mc , eskon mecké vztahy, divoký odsun, organizovaný transfer, povále né násilí
Abstract v angličtině:
Abstract The transfer of the Germans took place after the Second World War and it could be divided into two stages – a wild transfer and an organized transfer. Jindřichův Hradec was mainly a Czech town, where just 5 percent of the Germans lived before the war. After the Munich Agreement had been signed, Jindřichův Hradec was attached to the Second Republic. However, the town became a Czech peninsula as the most of its surroundings was the part of the Third Reich. During the war the germanization of citizens took place in Jindřichův Hradec and the post-war transfer was also conducted there as it happened in many other places after the Second World War. The main part of my thesis deals with the transfer of the Germans from the town as well as the closest villages. The aim of this study was to investigate how the transfer was carried out, how many people had to leave and on the other hand how many of them were permitted to stay and why. Furthermore I also address the establishment of detention camps and folk justice. The thesis covers not only the progress of the whole transfer but it takes into consideration turning points which could have affected it as well as it could have had an impact on the post-war situation. The study is proceeded mainly from local primary sources, especially a fund Okresní úřad Jindřichův Hradec and a fund Archiv města Jindřichův Hradec, and also the periodicals – Naše Svoboda, Jiskra. The part of my resources is covered by professional literature. Key words transfer of the Germans, the relations between Czech and Germans, wild transfer, organized transfer, post-war violence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Dvořáková 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Dvořáková 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Dvořáková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 714 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 154 kB