velikost textu

Spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky dětí v okrese Pelhřimov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky dětí v okrese Pelhřimov
Název v angličtině:
The cooperation between family and school at the beginning of schooling in the Pelhřimov district
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Brothánková
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Pěnička
Id práce:
210807
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodina, škola, komunikace, žák
Klíčová slova v angličtině:
family, school, communication, pupil
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá aktuální situací v oblasti spolupráce mezi rodinou a školou v rámci základních škol běžného vzdělávacího proudu okresu Pelhřimov. Práce si klade za cíl přinést základní informace o problematice a zjištění míry spolupráce mezi uvedenými aktéry ze strany rodičů, pedagogů v okrese Pelhřimov. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vychází z analýzy odborné literatury, objasňuje pojem komunikace, spolupráce, žák a učitel. Empirická část představuje výzkumné šetření, které bylo realizované na prvním stupni základních škol běžného vzdělávacího proudu v okrese Pelhřimov mezi rodiči žáků prvních tříd, dále mezi pedagogy těchto škol. Výzkum byl koncipován metodou kvantitativního šetření za použití nestandardizovaných dotazníků vlastní konstrukce. V závěru jsou prezentovány získané údaje. KLÍČOVÁ SLOVA komunikace, rodina, škola, žák
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the current situation in the area of cooperation between family and school in the elementary schools of the current educational stream of the Pelhřimov district. The aim of the thesis is to bring basic information about the issue and to find out the degree of cooperation between the mentioned actors by parents, teachers in the Pelhřimov district.The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is based on analysis of professional literature, clarifies the concept of communication, cooperation, pupil and teacher. The empirical part presents a research investigation, which was carried out at the first level of basic schools of the common educational stream in the Pelhřimov district among the parents of the first class pupils, among the teachers of these schools. The research was conceived by the method of quantitative investigation using non-standardized questionnaires of own construction. In conclusion, the obtained data are presented. KEYWORDS family, communication, school, pupil
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Brothánková 912 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Brothánková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Brothánková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Pěnička 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB