velikost textu

Hudební etnografie pražské katolické scholy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební etnografie pražské katolické scholy
Název v angličtině:
Music ethnography of Prague catholic choir
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Holcová
Vedoucí:
Mgr. Vít Zdrálek
Oponent:
PhDr. Mgr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Tereza Havelková
Id práce:
210801
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Hudební věda (HDV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnomuzikologie|schola|liturgie|katolická církev|inkluzivnost|funkce hudby
Klíčová slova v angličtině:
ethnomusicology|choir|liturgy|catholic church|inclusivity|music function
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se hudebně etnografickou metodou zabývá fungováním pražské katolické scholy Rytmig působící u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí a zaměřené na současnou křesťanskou populární hudbu. Prostřednictvím etnomuzikologického výzkumu, tedy z pohledu aktivního participanta se pokusím porozumět smyslu této hudební aktivity nejen v kontextu katolické liturgie. Opírám se zejména o knihu Music as Social Life od Thomase Turina, se kterou pracuji s tématem funkce hudby při liturgii a v dalším mimoliturgickém setkávání, které ve schole pozoruji. Co se týče metodologie, opírám se zaprvé o etnomuzikologickou „příručku“ pro studenty od Simone Krüger a o knihu Chápající rozhovor od Jean-Claude Kaufmanna, jež se věnuje metodickému postupu při tvorbě rozhovorů, které tvoří stěžejní část mého materiálu. Dále se zabývám přístupem k nácviku, při němž pozoruji silný důraz na otevřenost a inkluzi, která je upřednostňována před výkonem. Možnost participace na liturgické performanci i všech dalších aktivitách je nabízena všem zájemcům bez ohledu na schopnosti, zkušenosti či dokonce vyznání. Klíčová slova: etnomuzikologie, schola, liturgie, katolická církev, inkluzivnost, funkce hudby
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is concerned through musical-ethnographic method with functioning of Prague catholic choir Rytmig of church of st. Ignatius on Charles Square dealing with contemporary christian popular music. I try to understand the meaning of this musical activity not only in the context of catholic liturgy, by means of ethnomusicological research, that is from the view of active participant. I use the book Music as Social Life by Thomas Turino and work with the topic of music function of liturgy and other non-liturgical meetings of the schola. Regarding methodology, I use the ethnomusicological handbook for students by Simone Krüger and the book L’entretien compréhensif (in original) by Jean-Claude Kaufmann, dealing with method of interview, which comprises main part of the material. I am also concerned with approach to rehearsals and the emphasis on inclusivity, which takes preference over result. The opportunity of participation on liturgical performance and other activities is offered to everyone regardless of ability, experience or even religion. Keywords: ethnomusicology, choir, liturgy, catholic church, inclusivity, music function
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Holcová 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alžběta Holcová 475 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Holcová 336 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Holcová 264 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Zdrálek 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D. 1.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 152 kB