velikost textu

Gamelan jako aktér: Život javánského gamelanu v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gamelan jako aktér: Život javánského gamelanu v Praze
Název v angličtině:
Gamelan as an Actor: Life of Javanese Gamelan in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Koubek
Vedoucí:
Mgr. Vít Zdrálek
Oponent:
PhDr. Mgr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Tereza Havelková
Id práce:
210799
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Hudební věda (HDV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gamelan|karawitan|actor-network teorie
Klíčová slova v angličtině:
gamelan|karawitan|actor-network theory
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá životem javánského gamelanu v Praze. Předmětem autorova záměru je jednak vysvětlit rozdíly v životech těchto nástrojů, zároveň ale také předložit obecnější závěry týkající se je jejich rolí v sociálním kontextu, které vyplývají na povrch, když k těmto nástrojům nepřistupujeme jako k předmětům, nýbrž k aktérům podněcujícím v člověku určité jednání a smýšlení. Jinými slovy, autor analyzoval způsoby, jak lidé, kteří s těmito nástroji přicházeli do kontaktu, popisují svůj vztah k těmto nástrojům, nebo co považují za nejhodnotnější aspekt při hře na javánský gamelan. Zatímco v případě gamelanu z Liběchova bylo možné u lidí, kteří s ním přicházeli do kontaktu, spatřovat fascinaci nástroji, které se do Československa dostali roku 1989 díky diplomatické spolupráci Československa a Indonéské republiky, v případě gamelanu z Velvyslanectví Indonéské republiky v Praze zde prohlubovali kompetence hry na gamelan zejména lidé, kteří v Indonésii nějakou dobu strávili. V této práci, která je převážně příkladem hudebně-etnografického výzkumu založeném na zúčastněném pozorování, zároveň však pracuje s pramennými materiály historické povahy. Autor interpetuje nashromážděná data za pomoci prací sociologa a filosofa Bruna Latoura a etnomuzikologa Eliota Batese. Způsob, jak zacházejí s Actor-Network Theory, autorovi této práce pomohl k pochopení obecné hodnoty, se kterou se při analyzování vztahu mezi lidmi a nástroji javánského gamelanu v Praze shledáváme. Výsledkem autorova výzkumu bylo zjištění, že v posledních třech dekádách se v Praze na javánský gamelan vždy hrálo, ovšem motivace těch, kteří na gamelan hráli, se lišily, stejně jako prostředí, ve kterém tyto události probíhaly. Zatímco v některých případech byl gamelan vystavován jako předmět znázorňující vzdálené či orientální kultury, jindy je naopak využíván například během Indonéských večerů jako předmět zpřítomňující reálné indonéské prostředí, čímž vznikala v českém prostředí jakási quasi indonéská realita. V různých rovinách projevovaly zájem lidé také o samotný zvuk nástrojů gamelanu. V 90. letech v českém prostředí byla možnost osobně vidět nástroje gamelanu ojedinělá, a zatímco se od té doby někteří snažili vytvářet tradiční indonéskou hudbu, další pomocí těchto nástrojů vytvářeli zvuky, které s tradiční indonéskou hudbou nijak nesouvisely. Klíčová slova: gamelan, karawitan, Actor-Network Theory
Abstract v angličtině:
Abstract This work investigates the life of Javanese gamelan in Prague (the Czech Republic). The author’s intention was both to show the differences between the lives of the two sets of instruments of Javanese gamelan that currently can be found there in the Czech Republic. In his argument, that is highly dependent on using the Actor-Network Theory, these instruments’ different historical social roles, narratives, lie beyond their meanings as things, but can only be observed when understanding them as actors forsing people to particular behavior and way of thinking about them. In other words, the author analysed the way how people who had ever played one or both these gamelans describe their relation to these instruments or what they found to be the most valuable aspect for them about playing Javanese gamelan in Prague. While a strong fascination by the gamelan instruments from the Liběchov castle can be observed among people who had played them after they were brought to the Czechoslovakia in 1989 as a result of the Czechoslovakia-Indonesian diplomatic relation, in case of the gamelan possessed by Embassy of Indonesia in Prague, mainly people who had already been to Indonesia in person become those who furthermore currently spread the competence of playing the Javanese gamelan in the Czech Republic. In this work, which is from bigger part based on the participant-observation methodology of ethnographic research, the author interprets the collected data by using arguments by sociologist and phylosophist Bruno Latour and ethnomusicologist Eliot Bates. Their notion of Actor-Network Theory became a huge support for the author of this research and helped him to discover the general value we face when analysing the relation between people and instruments of Javanese gamelan in Prague. One of the author’s foundings was that there aleays had been a group of people who played Javanese gamelan in Prague, however, the intensity of their meetings was never constant, just as did change the motivation of these people. While in some cases gamelan instruments were being displayed as orient objcets that had been supposed to picture distant orient cultures, other times, gamelan instruments had been used as a representator of Indonesian culture in the Czech Republic, which meant quasi Indonesian reality had risen during such events. During the 1990s, the possibility of seeing instruments of Javanese gamelan had been rare, and while some tried to play traditional Indonesian music ever since, others created sounds that had nothing in common with traditional gamelan pieces. Keywords: gamelan, karawitan, Actor-Network Theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Koubek 19.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Koubek 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Koubek 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Koubek 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Zdrálek 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D. 1003 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB