velikost textu

Atmosférická depozice dusíku - využití stabilních izotopů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Atmosférická depozice dusíku - využití stabilních izotopů
Název v angličtině:
Atmospheric deposition of nitrogen - application of stable isotopes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Hanzlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Oponent:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Id práce:
210796
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atmosférická depozice, dusík, stabilní izotopy, dusíkový cyklus
Klíčová slova v angličtině:
atmospheric deposition, nitrogen, stable isotopes, nitrogen cycle
Abstrakt:
Abstrakt Vliv člověka na jednotlivé části ekosystémů je v dnešní době velmi diskutovaným tématem. Dusík má rozdílné izotopové hodnoty, díky kterým lze pomocí izotopových měření vyhodnotit, jakou měrou člověk zasahuje do přirozeného cyklu dusíku. Měření pomocí stabilních izotopů našla uplatnění v různých vědních oborech po celém světě. V této práci byly shrnuty poznatky o atmosférické depozici a následném využití stabilních izotopů dusíku. Cílem práce bylo shrnout informace o využití stabilních izotopů a navrhnout jejich využití ke studiu atmosférické depozice. Na základě literární rešerše bylo zjištěno, že ve srovnání se světem, se v České republice neprovádí měření dusíkatých látek jako jsou např. NH3 a HNO3, čímž dochází ke zkreslování dat o produkovaném dusíku. Využití stabilních izotopů je vhodnou metodou měření jak pro dosud nekvantifikované látky, tak pro pravidelně měřené látky přispívající k atmosférické depozici. Metoda měření pomocí stabilních izotopů představuje zlepšení pro celkový odhad atmosférické depozice a poskytuje tak realističtější hodnoty ve srovnání se současné používaným přístupem. Klíčová slova: atmosférická depozice, dusík, stabilní izotopy
Abstract v angličtině:
Abstract Human impact on particular parts of ecosystems has become a highly discussed topic. Due to different isotopic values of nitrogen, it is possible to evaluate the extent to which human influences the natural nitrogen cycle, using isotope measurements. Stable isotope measurement has been used in various scientific disciplines around the world. This thesis summarizes the findings about atmospheric deposition and the subsequent use of stable nitrogen isotopes. The objective of this work was to gather the information about the use of stable isotopes in the study of the atmospheric deposition and how to make better use of the information obtained from the measurements. Based on the literature review, it has been found that, unlike other countries, nitrate substances such as NH3 and HNO3 are not measured in the Czech Republic, which distorts the data on the nitrogen produced. The use of stable isotopes is a convenient method of measuring both not yet quantified substances as well as already measured substances contributing to atmospheric deposition. The stable isotope measurement method represents an improvement for the overall estimation of atmospheric deposition to provide more realistic values compared to the current approach. Key words: atmospheric deposition, nitrogen, stable isotopes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Hanzlová 861 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Hanzlová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Hanzlová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 155 kB