velikost textu

Selected copular verbs and their adjectival complements in contemporary written and spoken English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Selected copular verbs and their adjectival complements in contemporary written and spoken English
Název v češtině:
Vybraná sponová slovesa a jejich adjektivní doplnění v současné psané a mluvené angličtině
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adéla Coufalová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Id práce:
210794
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
sponové sloveso|jmenná část přísudku|doplněk podmětu|adjektivní doplnění|frekvence výskytu|kolokabilita|sémantické kategorie adjektiv
Klíčová slova v angličtině:
copular verb|subject complement|verbless adverbial clause|adjectival complement|frequency of occurrence|collocability|semantic categories of adjectives
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na sponová slovesa a jejich adjektivní doplnění v současné psané a mluvené angličtině. V části věnované teorii jsou sponová slovesa a terminologie s nimi spojená popsána tak, jak je vymezují různí autoři. Popis se zaměřuje na jednotl sponových sloves, možnosti jejich doplnění a sémantický popis sponové predikace. Následně jsou sponová slovesa popsána na základě výsledků výzkumů prováděných na korpusech. Tato práce je rozdělena do dvou částí: první částí je teoretické pozadí s Druhá část se věnuje analýze jazykových dat psané angličtiny získaných z Araneum Anglicum korpusu a jazykových dat mluvené angličtiny získaných z Spoken BNC2014 korpusu. Analýza se zaměřuje na následujících sedm sloves feel, look, seem, re go a get a jejich adjektivní doplnění. Tato adjektiva jsou poté zkoumána z hlediska jejich frekvence a kolokability s danými slovesy. Seznamy kolokátů jednotlivých sloves jsou následně porovnány mezi korpusy. y rozřadit adjektiva do různých kategorií. Analýza se taktéž zaměřuje na adverbia, která se v těchto konstrukcích často objevují modifikující daná Závěr poskytuje shrnutí výsledků analýzy.
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis studies the copular verbs and their co-occurrence with adjectival complements in contemporary written and spoken English. The theoretical part of this work first describes the copular verbs in terms of their types and types of complements they take. A corpus-based approach to copular verbs follows. A part of the theory also provides an overview of the terminology that is used with copular verbs. The work consists of two parts: the theoretical part which introduces the topic and describes the features of both the principal copula be and other copular verbs and the analytical part which analyses written language data excerpted from the Araneum Anglicum corpus and spoken language data from the Spoken BNC2014 corpus. The analytical part focuses on the following seven verbs: feel, look, seem, remain, become, go and get and their adjectival complements. These adjectives are then analysed in terms of their frequency and collocability with the verbs. The collocate lists of all verbs are then compared between the two corpora. Finally, the analysis also attempts to categorize the adjectives semantically. The analysis also focuses on adverbs which occur in these constructions and which function is to modify the adjectives. The results of the analytical part are summarized in the conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Coufalová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Coufalová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Coufalová 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB