velikost textu

Výchova k hodnotám prostřednictvím metody Persona Dolls

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova k hodnotám prostřednictvím metody Persona Dolls
Název v angličtině:
Value – based education using Method Persona Dolls
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Lišková
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Vondřičková
Id práce:
210785
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akční výzkum, empatie, hodnotové vzdělávání, hodnoty, klíčové kompetence, metoda Persona Dolls, Rámcový vzdělávací program.
Klíčová slova v angličtině:
Action Research, Value-based Education, Values, Key Competences, Method Persona Dolls, Framework Education Programme.
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá metodou Persona Dolls, která rozvíjí postoje a hodnoty dětí, především se zaměřuje na rozvoj empatie, kreativity, zdravého sebevědomí, pozitivního hodnocení ostatních a prosociálních forem chování. Teoretická část se zaměřuje na popis kurikulární reformy a celkové charakteristiky kurikulárních dokumentů, zejména pak Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V teoretické části se především zaměřuji na metodu Persona Dolls z hlediska teoretických zásad, cílů, způsobu jejího využití a přínosů, ale i z hlediska úskalí, která mohou při práci s ní nastat. Analyzuji zde také metodu z pohledu kurikulárních dokumentů jako možný nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí. Dále se zabývám emoční inteligencí a emočním vývojem žáků mladšího školního věku, popisem hodnot a emocí. Dále se zabývám konceptem hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney. Obě metody navzájem porovnávám a vyhledávám možnosti propojení metody Persona Dolls se strategiemi používané v hodnotovém vzdělávání. Výzkumnou část tvoří akční výzkum, ve kterém sleduji zejména rozvoj empatie a komunikativní kompetence u žáků mladšího školního věku prostřednictvím metody Persona Dolls doplněné o systém dalších setkání a aktivit pro lepší efektivitu metody. Za pomocí reflektivního cyklu popisuji plánování jednotlivých lekcí, jejich průběh i následné doporučení pro lekce následující. Klíčová slova: Akční výzkum, empatie, hodnotové vzdělávání, hodnoty, klíčové kompetence, metoda Persona Dolls, Rámcový vzdělávací program.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with Method Persona Dolls, which evolves children’s approach and values, it is pre-eminently focused on empathy development, creativity, self-confidence, positive evaluation of others and forms of pro-social behaviour. The theoretical part is focused on the description of curriculum reforms and characteristic of curriculum documents in general, particularly on Framework Educational Programme for Basic Education. The theoretical part further deals with this method from the point of view of theoretical principles, methods of its use and contribution, but from the point of drawback as well, which can occur when using this method. The method is also analysed from the point of view of curriculum documents as a possible tool for key competencies development. In addition, it is concerned about emotional intelligence and grade-schoolers emotional development, values and emotion description. Furthermore, the concept of value-based education of Cyril Mooney will be concerned as next item. Both methods are compared and I search for possible linkage between Method Persona Dolls and strategies used in value education. The action research will form the research part of the thesis, in which the empathy development and communicative competence of pupils using the Persona Dolls Method is observed, supplemented by the system of further appointment and activities for the better effectiveness of this method. Using the reflective cycle, particular lesson planning, their processes and subsequent recommendation for following lessons is described. Key words: Action Research, Value-based Education, Values, Key Competences, Method Persona Dolls, Framework Education Programme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Lišková 1.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Lišková 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Lišková 411 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Lišková 331 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Vondřičková 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 152 kB